+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 29.07.2022 16:39
până la 22.08.2022 09:00
2
Propunerea ofertelor
de la 22.08.2022 09:00
până la 01.09.2022 09:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 50 422 000 MDL
Perioada clarificărilor: 29 iul 2022, 16:39 - 22 aug 2022, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 aug 2022, 9:00 - 1 sept 2022, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de amenajare a parcărilor din zona istorică (Centru), conform schemelor de organizare a circulației rutiere, Lot 2
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. S.Lazo,18 mun. Chişinău
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Inga Aftenii
Telefonul de contact
060435352
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
29 iul 2022, 16:39
Data ultimilor modificări
19 aug 2022, 16:57
Achizitii.md ID
21060888
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae_nou_ocr vol 2 jul22.doc
Documentele la ofertă
-
29.07.22 16:39
ds ocr vol 2.doc
Documentele la ofertă
-
29.07.22 16:39
anunt ocr lot 2.semnat.pdf anunt ocr lot 2.semnat.pdf
Documentele la ofertă
-
29.07.22 16:39
Data:
29 iul 2022, 20:11
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Conform art. 37, legea 131 si anexa 23 din documentatia standart aveti obligația să publicati Forma 1 desfasurata cu indicarea tuturor resurselor pe fiecare pozitie din caietul de sarcini. Unde găsim F 1 desfasurata?
Răspuns (29 iul 2022, 20:38):
Este deja inclusa f1 desfășurata in caietul de sarcini
Data:
29 iul 2022, 21:47
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Conform art. 37, legea 131 si anexa 23 din documentatia standart aveti obligația să publicati Forma 1 desfasurata cu indicarea tuturor resurselor pe fiecare pozitie din caietul de sarcini. Unde găsim F 1 desfasurata?   Răspuns (29 iul 2022, 20:38): Este deja inclusa f1 desfășurata in caietul de sarcini Si unde găsim F1 desfasurata? Confundați F 1 cu F 1 desfasurata, o faceti premeditat sau?
Răspuns (4 aug 2022, 13:30):
Documentele solicitate excedeaza prevederile CP L.01.01-2012.
Data:
29 iul 2022, 21:53
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
,,In acest context, Agenția învederează prevederile din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, documentația de atribuire, Anexa nr. 23 „Caiet de sarcini”, care stabilește expres prin Notă că „Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)”, ceea ce autoritatea contractantă nu a efectuat, prevederea respectivă necesita a fi respectată întru asigurarea principiului transparenței prevăzut la art. 7, respectiv și art. 37 supra citat din Legea nr. 131/2015 și anume pentru a oferi o descriere exactă și completă a specificațiilor tehnice care în consecință pune ofertanții în condiții egale la elaborarea ofertelor, iar la evaluarea acestora duce la asigurarea principiului tratamentului egal față de ofertanti; Aici va oferim un extras din decizia ANSC Nr. 03D-352-22 Data: 29.06.2022 Retineti ca ANSC de regula nu isi modifica practica, proiectantul genereaza F1 desfasurat fara probleme, Deci va rugam sa va confirmati.
Răspuns (4 aug 2022, 13:30):
Documentele solicitate excedeaza prevederile CP L.01.01-2012.
Data:
4 aug 2022, 10:04
Subiectul întrebării:
caietul de sarcini
Întrebare:
cit mai asteptam F1 desfasurata? publicati cel putin F5 fara preturi
Răspuns (4 aug 2022, 13:30):
Documentele solicitate excedeaza prevederile CP L.01.01-2012.
Data:
4 aug 2022, 10:49
Subiectul întrebării:
intrebari
Întrebare:
Articolul 35. Clarificări (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia
Răspuns (4 aug 2022, 13:31):
Va multumim pentru atentie. Facem totul posibil pentru comunicare fructuoasă
Data:
10 aug 2022, 10:05
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
mai jos va dam un extras din decizia ANSC, Nr. 03D-482-22 Data: 09.08.2022:, care nu va lasa loc de interpretari si cerem publicareaformei desfasurate a caietului de sarcini: Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor: Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege. Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția constată că acestea vizează în principal dezacordul autorității contractante de a publica Formularul de deviz nr. 1 – ”Lista cu cantitățile de lucrări” cu descifrarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz, invocând că aceste acțiuni ale autorității contractante ar contravine principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice statuate la art. 7 al Legii nr. 131/2015. Procedând la examinarea în fond a contestației, se atestă că Agenția de Dezvoltare Regională Centru a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 08.07.2022, un anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD-1657181465676, privind achiziția „Teren de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT)”. Astfel, la soluționarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 27 sub-pct. 1), pct. 28 sub-pct. 1) și sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) și sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform cărora grupul de lucru examinează şi concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări şi servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. 6 Mai mult decât atât, art. 40 alin. (1) din Legea nr.131/2015, prevede expres obligația autorității contractante de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Totodată, relevant speței, Agenţia învederează următoarele dispoziții din Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvenrului nr. 638/2020:  pct. 24 - autoritatea contractantă are obligația să elaboreze caietul de sarcini, după caz, documentul descriptiv pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită privind obiectul achiziției.  pct. 25 - caietul de sarcini este parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.  pct. 26 - Conținutul caietului de sarcini pentru proiectarea lucrărilor indică sarcina de proiectare, standardele, normativele și alte prescripții tehnice exacte și complete ale obiectului achiziției.  Pct. 27 - Conținutul caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor cuprinde: 1) descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezentarea informațiilor, precizărilor și prescripțiilor complementare planșelor; 2) detalierea notelor ce includ caracteristicele și calitățile materialelor utilizate, testele și probele acestora, descrierea lucrărilor care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj, precum și aspectul final; 3) referirea la documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice. Subsecvent, potrivit pct. 54 sub-pct. 1) lit. b) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz, documentația de atribuire, oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări, în speță, caietul de sarcini al autorității contractante. La caz, examinând caietul de sarcini prin prisma pretențiilor contestatorului, Agenția atestă că autoritatea contractantă a publicat Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări a obiectului de achiziție „Teren de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni”, fără a descifra/detalia consumul de resurse aferent fiecărei 7 norme de deviz, astfel cum impune Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021, care prevede în notă de la Anexa nr. 23 CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI „Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)”. La caz, prin prisma prevederilor enunțate mai sus și în vederea respectării principiului transparenței consfințit la art. 7 din Legea nr. 131/15, autoritatea contractantă urmează să publice recetele clare a consumurilor de resurse utilizate, în conformitate cu proiectul tehnic de execuție și a necesităților reale ale instituției, aplicarea căruia asigură vizibilitatea regulilor, posibilitatea anticipării succesiunii activităților pe parcursul derulării unei proceduri, claritatea documentelor elaborate pe parcursul derulării procesului de achiziție publică și nu în ultimul rând înțelegerea de către potențialii ofertanți a necesităților obiective ale autorității contractante și a modului în care aceste necesități se reflectă în cadrul documentației de atribuire. Principiul transparenței presupune aducerea la cunoștința publicului larg a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire, totodată, acesta impune informarea și/sau crearea condițiilor pentru o informare corectă și adecvată a tuturor celor interesați, cu privire la orice informații privind inițierea și desfășurarea unei proceduri de achiziție publică, în scopul garantării eliminării riscului de favoritism și de comportament arbitrar din partea autorității contractante. Astfel, toate informațiile cu privire la procedura de achiziție trebuie să fie formulate clar, precis și univoc, oferind operatorilor economici o poziție de egalitate atât în momentul în care aceștia își pregătesc ofertele, cât și în momentul în care ofertele sunt evaluate de către autoritatea contractantă, precum și la finalizarea acesteia. În acest context, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante precum că nu există un Formular de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat, or esența prevederii din documentația standard constă în publicarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz, scopul căreia nu este doar să asigure operatorilor economici o poziție de egalitate la elaborarea ofertelor în sensul excluderii interpretărilor multiple, ci și de a asigura continuitatea procedurii de achiziție publică sau finalizarea acesteia în termen rezonabil. De asemenea, Agenția nu va reținenici motivul invocat de reprezentanții autorității contractante în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației în cauză precum că nu ar dispune de Formularul nr. 5 care nu ar conține prețurile estimate de elaboratorul devizului estimativ per fiecare resursă , or în considerarea normelor învederate supra aceasta este obligată să depună toată diligența și să asigure publicarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz. Concluzionând, Agenția va admite pretențiile contestatorului „Polimer Gaz Construcții” SRL, în contextul în care, apariția litigiului în cauză a fost generat de către 8 autoritatea contractantă prin refuzul acesteia de a publica descifrat Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări și anume descifrarea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz, ceea ce reprezintă o transparență insuficientă a acesteia în procesul de inițiere și desfășurare a procedurii de achiziție publică din litigiu. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
Răspuns (21 aug 2022, 07:29):
Documentele solicitate excedeaza prevederile CP L.01.01-2012
Data:
21 aug 2022, 10:42
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz20 DE10E Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, C30/37 XF4 pe fundatie de beton C12/15 m 11 161,00 Poz21 Beton C12/15 (adaugator la norma DE10E) m3 333,47 Poz. 22 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 ) m 9 250,00 Poz23 Beton C12/15 (adaugator la norma DE11A) m3 481,00, Dupa cum stim Normele DE10 si DE 11 contin beton asa zis pentru informare, noi din aceste poziții sintagma ,, pentru informare" ci ce o inlocuim?
Răspuns (22 aug 2022, 08:59):
Se include adaugator dupa cum este mentionat expres
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".