Regulamentul

REGULAMENTUL PLATFORMEI ELECTRONICE AUTORIZATE «ACHIZITII.MD»

Regulamentul platformei autorizate «achizitii.md» (în continuare «Regulament») intrat în vigoare la data de 01.01.2017 are ca scop întreprinderea acțiunilor necesare pentru punerea în aplicare a cerințelor legislației în vigoare a Republica Moldova în domeniul achizițiilor publice și Memorandumul de inițiativă al Ministerului Finanțelor, a ONG-urilor locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesate să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice electronice transparent și eficient în Moldova, precum și pilotarea achizițiilor publice electronice pentru contractele de valoare mică.

Din data publicării prezentului Regulament acesta se aplică pentru toate achizițiile care sunt inițiate începând cu ziua publicării sale.

I. TERMENI ŞI DEFINIȚII

«Administrator al sistemului de e-achiziții» - persoană juridică, care este definită de către Agenția Autorizată și este responsabilă de funcționarea, inclusiv conținutul portalului web al Agenției Achiziții Publice (denumit în continuare «Administrator»);

«Platforma electronică autorizată «achizitii.md» - reprezintă un sistem informațional de comunicație autorizat de către Agenția Achiziții Publice, fiind parte componentă a sistemului e-achiziții, care oferă următoarele funcții: înregistrarea utilizatorilor, publicarea automată a achizițiilor, primirea şi transferul de informații şi documente în procedurile de achiziții publice, schimbul automat de informații accesate prin intermediul site-ului, care se regăsește la adresa electronică achizitii.md (în continuare «e-Platforma» (platforma electronică));

«Portalul web de achiziții publice a Agenției Autorizate»reprezintă un sistem informațional și de comunicații care include un modul de licitații electronice şi o bază de date, fiind o parte a sistemului e-achiziții, care oferă următoarele funcții: generarea, stocarea şi publicarea tuturor informațiilor despre intenția de procurare a serviciilor (lucrărilor), deținerea e-licitațiilor, schimbul automat de informații şi documente, utilizarea serviciilor cu schimbul automat de informații accesate prin intermediul internetului (denumit în continuare «Portalul web de achiziții publice a Agenției Autorizate»);

«Sistemul e-achiziții»reprezintă un sistem informațional și de comunicații care permite punerea în aplicare a procedurilor de atribuire, generare, postare, publicare şi schimbul de informații şi documente în format electronic și cuprinde Portalul web securizat de achiziții publice a Agenției Autorizate în procesul de schimb automat de informații şi documente;

«Comisia»reprezintă comisia creată de Agenția Autorizată pentru a asigura implementarea și punerea în aplicare a e-Platformei, pregătirea deciziilor consultative despre conectarea/deconectarea sistemului de achiziții electronice, precum și îndepărtarea defecțiunilor tehnice apărute în sistemul de e-achiziții;

«Clienți» - reprezintă participantul, furnizorul de produse, furnizorul de servicii, executantul de lucrări, altă autoritate autorizată să monitorizeze zona de achiziții publice, trezorerie şi a subdiviziunilor sale teritoriale în subordinea lor şi a altor persoane interesate;

«Operator al platformei electronice» - reprezintă societatea cu răspundere limitată «SIMPALS» (denumit în continuare «Operator»);

«Regimul de lucru» - reprezintă perioada de luni până vineri de la 9:00 până la 18:00 (cu excepția zilelor de odihnă și de sărbători);

«Organizație autorizată» - reprezintă autoritatea executivă centrală, care implementează politica de stat în domeniul achizițiilor publice;

«Memorandum» - Memorandumul de inițiativă al Ministerului Finanțelor, ONG-urile locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesate să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice electronice transparent și eficient în Moldova, precum și pilotarea achizițiilor publice electronice pentru contractele de valoare mică.

«Cabinet Personal» - interfața online prin care Utilizatorul își gestionează contul și prin intermediul căruia poate participa la achiziții.

«Autoritate contractantă» - autoritate publică, persoană juridică de drept public, asociație a acestor autorități sau persoane;

«Ofertant» - operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice;

«Tender (Licitații, Achiziții, Procedură)»–efectuarea selecției competitive a participanților la procesul de achiziții pentru determinarea câștigătorului licitației.


II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE

ІІ.І. Condiții generale de utilizare

Platforma electronică «achizitii.md» este parte componentă a sistemului achizițiilor publice, care este autorizată de organul de stat abilitat.

Platforma electronică «achizitii.md» asigură înregistrarea persoanelor, amplasarea automată, recepționarea și transferul informațiilor și documentelor în timpul proceselor de achiziții publice, utilizarea serviciilor cu schimb automat de informații, la care accesul se efectuează prin intermediul rețelei Internet. Platforma funcționează în baza reglementărilor Memorandumului de inițiativă a Guvernului Republicii Moldova, ONG-urile locale şi a reprezentanților comunității de afaceri interesate să coopereze în vederea dezvoltării unui sistem de achiziții publice electronice transparent și eficient în Moldova, precum și pilotarea procedurii de achiziții de mică valoare, în special.

Condițiile generale, procedurile de achiziții publice de bunuri, lucrări şi servicii, furnizate de Operator sunt stabilite şi/sau modificate exclusiv în conformitate cu Memorandumul. Ulterior, Regulamentul va fi completat pe măsură ce legislația în vigoare a Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice va fi modificată.

În cazul modificării legislației cu privire la achizițiile publice și/sau adoptarea unor acte normative în domeniu, Operatorul, în termen de zece zile de la data intrării în vigoare a acestora, va informa clienții cu privire la modificările survenite.

Operatorul oferă tuturor utilizatorilor acces egal la informațiile privind achizițiile electronice, inclusiv posibilitatea de a monitoriza procesul de licitație în timp real; oferă suport informațional, în special familiarizarea cu lista clienților; oferă informații privind procedurile de achiziții electronice; definește data și ora exactă de depunere a ofertelor, de începere a licitațiilor etc.

Operatorul Platformei electronice are posibilitatea de a oferi servicii suplimentare pentru clienți şi participanții la licitații, inclusiv servicii contra cost.

ІІ.ІІ. Înregistrarea utilizatorilor în sistemul electronic de achiziții

Înregistrare utilizatorilor pe platforma de achiziții electronice, poate fi efectuată utilizând una dintre următoarele metode de identificare / autorizare:

  •  Identificare prin semnarea unui acord între utilizator şi Operatorul platformei.

Posibilitățile funcționale ale platformei electronice şi anumite servicii sunt disponibile pentru utilizatori în funcție de nivelul de autorizare (autoritate contractantă sau ofertant) care se realizează prin alegerea tipului de utilizator la înregistrarea în sistem.

ІІ.ІІІ. Drepturile autorității contractante.

În funcție de nivelul de autorizare, platforma electronică oferă gratuit autorităților contractante posibilitatea de a:

  •  publica planurile de achiziții şi achizițiile publice, a căror valoare este prevăzută în Memorandum;

  •  stabili termenii limită de depunere a cererilor de clarificare a informațiilor publicate de către ofertanți;

  •  primi răspuns la cererile depuse cu privire la confirmarea informațiilor publicate şi la cerințele de a elimina încălcările depistate;

  •  stabili termenii de depunere a ofertelor de către participanți (Ofertanți);

  •  utiliza un sistem electronic pentru evaluarea ofertelor înaintate;

  •  publica rezultatele în dependență de tipul selecției: bunuri, servicii sau lucrări;

  •  publica rapoarte privind contractele încheiate;

  •  efectua proceduri de achiziții publice definite de lege;

  •  modifica anunțul despre efectuarea achiziții publice;

  •  modifica lista documentației necesare pentru participarea la licitație;

  •  oferi informații despre documentația necesară procedurii de licitație şi a notifica ofertanții cu privire la eliminarea încălcărilor depistate în urma luării deciziilor asupra cererilor de clarificări depuse;

  •  transmite  răspunsuri ofertanților pentru clarificarea ofertelor;

  •  obține informații despre recomandările care au fost înaintate Platformei de către participanți;

  •  determina conformitatea participanților în raport cu criteriile de calificare şi câștigătorul licitației;

ІІ.ІV. Drepturile Ofertanților

În funcție de nivelul de certificare pe platforma electronică, ofertanții vor avea acces la următoarele servicii:

  •  de a participa la achizițiile publice, a căror valoare nu depășește limita prevăzută în Memorandum;

  •  de a depune oferte înainte de termenul limită indicat de către autoritatea contractantă;

  •  de a obține adresele electronice (link-uri) pentru a participa la licitații;

  •  de a primi mesaje despre rezultatele selecției;

  •  de a transmite cereri către autoritatea contractantă pentru obținerea informațiilor suplimentare cu privire la documentația necesară pentru participarea la licitație;

  •  de a depune plângeri.


ІІІ. DEPUNEREA ŞI EXAMINAREA CONTESTAȚIILOR ȘI RECLAMAȚIILOR

Toți utilizatorii platformei electronice au posibilitatea de a face schimb de informații și documente, de a transmite contestații, cereri, mesaje, de a publica anunțuri şi de a recurge la procedurile de achiziție în conformitate cu Memorandumul care reglementează funcționarea platformei electronice.

Informațiile şi/sau plângerile expediate în adresa platformei electronice de către utilizatori, vor fi expediate în adresa Comisiei responsabile, și/sau a Agenției Autorizate. Comisia nu va examina și nu va reacționa la plângerile depuse anonim.


IV. DECONECTAREA PLATFORMEI

Agenția Autorizată poate anula autorizația platformei electronice în baza deciziei luate de către Comisie în cazurile prevăzute de Memorandum și legislația în vigoare.

Operatorul, în timpul procesului de anulare a autorizației, va asigura finisarea achizițiilor începute și nu va începe altele noi. Totodată, va asigura confidențialitatea şi integritatea datelor care sunt stocate pe platformă și le va transfera către o altă platformă sau către Agenția Autorizată.


V. RESPONSABILITĂȚI

Pentru încălcarea reglementărilor stabilite de Memorandum şi de legislația în vigoare a Republicii Moldova, persoanele responsabile vor fi trase la răspundere în conformitate cu legea.

Membrii Comisiei sau persoana autorizată sunt personal responsabile pentru încălcarea reglementărilor stabilite de Memorandum și de legislația în vigoare în ceea ce ține de luarea deciziilor, selectarea și aplicarea procedurilor de achiziții.

Utilizatorul este responsabil pentru acțiunile ilegale comise în sistemul electronic de achiziții publice, precum şi pentru acțiunile persoanelor care sunt mandatate cu drepturi de administrare.


VI. INFORMAȚII. ALTE REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE

Utilizatorul este responsabil pentru conținutul informațiilor pe care le publică în sistemul de achiziții electronice. Platforma are dreptul de a verifica informațiile postate de către utilizator și în cazul depistării unei neconformități, va informa utilizatorul privind necesitatea modificării lor. Dacă informațiile postate au un caracter vădit ilegal Operatorul va informa Comisia cu privire la aceste cazuri.

La publicarea pe platforma electronică a informațiilor nerelevante, ofensive si/sau a informațiilor care prin caracterul lor încalcă prezentul Regulament sau legislația Republicii Moldova, Agenția Autorizată poate decide prin intermediul Comisiei ștergerea informațiilor publicate. În acest caz, Platforma nu poartă răspundere pentru informațiile șterse ca urmare a deciziei luate de către Comisie.

Operatorul informează că el nu verifică conținutul tuturor informațiilor care sunt încărcate sau puse la dispoziție pe platforma electronică, și respectiv nu este responsabil de conținutul acestora.

Operatorul în activitatea sa este ghidat de legislația Republicii Moldova, inclusiv dispozițiile legislative ale Republicii Moldova:

1. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, privind protecția datelor cu caracter personal;

2. Hotărîrea Guvernului Nr. 700 din 25.08.2014 datelor guvernamentale deschise;

3. Hotărîrea Guvernului Nr. 701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise;

4. Tratatelor internaționale ale Republicii Moldova, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova şi alte acte legislative adoptate în temeiul acestora.


VII. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Toate documentele, informațiile, datele cu caracter personal care sunt recepționate de către Operator, se prelucrează (stochează) pentru a asigura funcționarea deplină a sistemului de e-achiziții, în conformitate cu cerințele de protecție a informațiilor privind achizițiile publice şi informațiilor confidențiale.

 Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

Subiectul datelor cu caracter personal (Ofertantul) oferă Operatorului acordul său la prelucrarea acestor date pentru scopurile enunțate în prezentul Regulament și în Contractele încheiate cu Platforma.

Prin acceptarea acordului de utilizare a Regulamentului, utilizatorii își exprimă acordul pentru prelucrarea, inclusiv răspândirea sau publicarea pe site-ul platformei a datelor personale ale utilizatorilor (și/sau a reprezentanților autorizați de utilizator) care sunt specificați în timpul înregistrării/autorizării pe platforma electronică şi/sau în momentul încărcării documentelor pe platforma electronică. Operatorul va dezvălui aceste date pentru întreaga perioadă a achizițiilor publice beneficiarilor și ofertanților prezenți pe platforma electronică.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Utilizarea platformei electronice și furnizarea de către Operator a serviciilor pentru utilizatorii finali se bazează pe acceptarea necondiționată a tuturor prevederilor prezentului Regulament, a modificărilor, termenilor și condițiilor, care sunt plasate de către Operator pe site-ul platformei, sau în Cabinetul personal al utilizatorului, care au ca scop să explice, clarifice şi/sau modifice dispozițiile prezentului Regulament.

Operatorul poate opera modificări în prezentul Regulament, notificând în acest sens toți utilizatorii. Pentru cea mai actuală versiune a Regulamentului vă rugăm să vizitați regulat această pagină.