1
Enquiry period
with 15.10.2020 11:16
to 30.10.2020 09:00
2 days left
2
Bidding period
with 30.10.2020 09:00
to 05.11.2020 09:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 2 913 500 MDL
Period of clarifications: 15 Oct 2020, 11:16 - 30 Oct 2020, 9:00
Submission of proposals: 30 Oct 2020, 9:00 - 5 Nov 2020, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2021
Information about customer
Title
IMSP AMT Buiucani
Fiscal code/IDNO
1003600153131
Address
2051, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Ion Luca Carageale, 2
Web site
---
The contact person
Full name
Iaşan Liliana
Contact phone
022-74-19-16
Fax
---
Purchase data
Date created
15 Oct 2020, 11:16
Date modified
23 Oct 2020, 9:20
Achizitii.md ID
21029373
CPV
33600000-6 - Produse farmaceutice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
duae.doc
Bidding Documents
duae
15.10.20 11:16
fisa date.docx
Bidding Documents
fisa date
15.10.20 11:16
documentatia_standard_bunuri.docx
Bidding Documents
documentatia_standard_bunur
15.10.20 11:16
anunt_de_participare modificare.docx
Bidding Documents
anunt_de_participare.
23.10.20 09:20
Lotul 7. Set pentru cercetarea hemostazei Cuagulometru optic-mecanic PABER-1
Date:
16 Oct 2020, 10:30
Question's name:
divizare loturi
Question:
Buna ziua. devizati consumabile si reagentii pentru hemostaza aparte. Conform art.41 alin.(1) din Legea nr.131 din 03.07.2015, se acceptă modificarea „Documentației de atribuire” ca urmare a clarificării înaintate. Conform ordinului 374 din 05.05.2014 al MS este indicat că Reagenți, calibratori și material de control trebuie divizați de Accesorii, consumabile și piese de schimb (vezi Anexa 17 și Anexa 18).
Answer (16 Oct 2020, 11:57):
Buna ziua! Stimate operator economic, divizare nu putem face, deoarece - Definiția lotului indica îndeplinirea prin precizarea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate – si daca in cazul nostru avem bunuri ce nu fac parte componenta din lot si denumirea lotului si specificaţiile tehnice ca denumire sunt din categoria reactivelor sau etc., atunci e altceva, dar in cazul nostru definiția coincide cu cerințele funcționale specificate. Mulțumim pentru înțelegere. O zi reușita sa aveți
Lotul 2. Analizator semiautomat ,,Mindray”MW-12A
Date:
16 Oct 2020, 11:11
Question's name:
denumirea lotului
Question:
Rugăm să indicați denumirea corectă a lotului, deoarece modelul enunțat îl reprezină un spălător de microplăci și nicidecum analizor semiautomat. Totodată solicităm divizarea pozițiilor în loturi aparte pentru a asigura o concurență sănătoasă.
Answer (16 Oct 2020, 12:26):
Buna ziua! in denumirea lotului cu adevarat s-a comis o gresala mecanica, pentru care ne cerem scuze, corect este Mindray MR-96A. Stimate operator economic, va rugam sa va conformati si sa ne intelegeti ca nu este simplu de facut orice pozitie lot, deaceia va rugam sa va atarnati cu intelegere si sa prezentati oferta conform caietului de sarcini. Mai compact si conform specificului de intrebuintare, functionalitatii si necesitatilor stabilite in anuntul de participare nu poate fi si intru respectarea cerintelor Legii 131 din 15.07.2015 -Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire. Articolul 39. Împărțirea pe loturi (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire. (4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile. Va multumim. O zi reusita
Date:
16 Oct 2020, 15:06
Question's name:
Solicitare
Question:
Urmare a examinării caietului de sarcini, avem următoarele comentarii/solicitari de modificare a cerințelor minime obligatorii: 1. La pct.11 se solicită “Licența de activitate in care domeniul dat se licențiază” – în conformitate cu Legea nr.102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale (modificată la. 21.02.2019), cerința de deținere a licenței de activitate în domeniul dispozitivelor medicale a fost abrogată. Drept urmare, solicităm scoaterea acestei condiții din caietul de sarcini ca fiind contrară prevederilor legislative în vigoare. 2. La pct.13 se solicită “Autorizația producătorului” Considerăm aceasta solicitare una contrară prevederilor legislative, care are drept scop restrângerea concurenței și limitarea accesului potențialilor participanți la procedura în cauză. Avînd în vedere teritoriul mic al RM, și respective piața foarte mică a dispozitivelor medicale, de obicei producătorul are un singur reprezentant oficial în țara. Totodată acest fapt nu oprește alți operatori economici să distribuie produsele acestui producător (achiziționate de la distribuitori/subdistribuitori din alte tari), luând în considerație că contractele de distribuție exclusivă în statele membre UE sint interzise ca fiind cele care denaturează concurența. În aceasta ordine de idei, in Moldova pot fi mai multi agenti economici care vind aceeași produse, dar numai unul singur să aibă autorizația producătorului. Totodată, menționăm că autorizația producătorului confirma numai calitatea agentului economic ca distribuitor si atit. Calitatea si originea produselor se confirmă prin acte de insotire a acestor produse, eliberate de producator, precum certificatul CE, instructiuni de utilizare si altele. In acest context, solicităm excluderea acestei condiții din caietul de sarcini ca fiind contrară prevederilor legislative. 3. La pct.20 Nota pentru “Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscenţă Immulite 2000Xpi, Siemens” printre alte condiții se solicit iar Autorizația producătorului (desrpe care ne-am expus mai sus) și Certificatele de instruire a personalului eliberate de producător sau de alt organism recunoscut de acesta. La fel consideram aceasta cerinta ca fiind restrictiva. Sunt mai multe analizatoare pe piață RM, care au același principii de lucru, drept urmare sînt ingineri calificați care dețin cunoștințe necesare pentru a face fața solicitarilor grupului de lucru, inclusiv adaptarea/calibrarea metodelor la analizator. Mai mult ca atit, avind in vedere asumarea si suportarea tuturor riscurilor si cheltuielilor aferente, consideram suficient prezentarea certificatelor de instruire similar a inginerilor (respective diplomelor de studii din domeniu) și a unei declaratii prin care ofertantul isi asuma toata responsabilitatea privind calificarea inginerilor si asumarea riscurilor. În acest context, solicităm scoaterea condiției de prezentare a autorizației de producător din pct.20 și modificarea cerinței de prezentare a certificatelor cu luarea în considerație a celor relatate. Menționăm că solicitările de mai sus, au drept scop asigurarea accesului pe scara larga a agentilor economici la procedura in cauza. Va multumim anticipat pentru receptivitate!
Answer (17 Oct 2020, 20:18):
Bună seara! Referitor la solicitarea documentului - Licența de activitate în care domeniul dat se licențiază” , considerăm că nu este o încălcare deoarece foarte mulți operatori economici indiferent de faptul că este sau nu solicitate acest document în procedura de achiziție, este prezentat, de aceea considerăm că dacă operatorul economic nu va prezenta actul respectiv, dar va anexa o notă informativă că domeniul dat nu este licențiat, atunci vă garantăm că grupul de lucru acest fapt îl va lua în calcul și vă asigurăm că nici o problemă nu va fi. În prezent, activitatea de import și plasare pe piață a dispozitivelor medicale este reglementată de Legea nr.102/2018 cu privire la dispozitive medicale, după cum urmează: a) articolul 5 prevede că pentru a desfășura activități de import, fabricare, comercializare, asistență tehnică și/sau reparație a dispozitivelor medicale și/sau a opticii, întreprinzătorul trebuie să aibă angajat cel puțin un specialist în domeniu sau un bioinginer, excepție făcând farmaciile și magazinele de optică medicală; b) articolele 6-7 stabilesc procedurile de introducere a dispozitivelor medicale pe piață, în particular prevăd obligativitatea agentului economic de a deține o autorizație de la producător, prin care acesta este desemnat în calitate de ”reprezentant autorizat al producătorului”, precum și de a deține documente care confirmă, că dispozitivele medicale au fost supuse procedurilor de evaluare a conformității (marcaj de conformitate CE sau SM), în scopuri de înregistrare a acestora în Registrul dispozitivelor medicale. În practică, se constată cazuri frecvente când în cadrul procedurilor de achiziții publice în sănătate participă ofertanții, care în mod vădit nu corespund prevederilor Legii nr.102/2018 cu privire la dispozitive medicale, ceea ce constituie un risc major atât pentru autoritatea contractantă, cât și pentru beneficiarul final. Totodată, conform Art. 17 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici, având legătură evidentă cu obiectul contractului, iar art. 18 al Legii nr. 131/2015 prevede expres criteriile de calificare și selecție, pe care autoritatea contractantă le va aplica în raport cu obiectul contractului de achiziție publică. Astfel, considerăm că pentru garantarea selecției unui operator economic, care deține capacitățile necesare pentru îndeplinirea contractului și a unui proces eficient și echitabil de asigurare a sistemului de sănătate cu dispozitive medicale, este necesară armonizarea procedurilor de achiziții publice în sănătate cu prevederile Legii nr.102/2018 cu privire la dispozitive medicale. In cadrul procedurilor de achiziții publice de dispozitive medicale, prevederile art. 5-7 din Legea nr.102/2018 - Prezentarea dovezilor cu privire la deținerea personalului specializat în domeniu, precum și calificarea acestuia pentru tipul/modelul dispozitivului medical ofertat, în vederea îndeplinirii criteriului privind capacitatea tehnică și/sau profesională conform art. 18, lit. d) din Legea 131/2015; - Prezentarea documentului prin care se confirmă calitatea de ”reprezentant autorizat al producătorului” în vederea îndeplinirii capacității de exercitare a activității profesionale conform art. 18, lit. b) din Legea 131/2015. Se consideră că prevederile respective contribue la creșterea calității ofertanților în cadrul procedurilor de achiziții publice în sănătate și limitarea participării operatorilor economici, care nu dețin competența/specializarea necesare executării contractelor în domeniul sănătății. Includerea acestor prevederi, asigura respectarea principiului de utilizare eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante conform art. 7, lit a) din Legea 131/2015. Considerăm că furnizarea dispozitivelor medicale este o componentă esențială pentru consolidarea infrastructurii sistemului de sănătate. Costul, utilitatea, disponibilitatea pe piața internă, întreținerea, categoria instituției medicale și siguranța pacientului sunt aspecte cruciale, care trebuie luate în considerare în timpul achiziționării dispozitivelor medicale. Vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă în continuare!
Date:
21 Oct 2020, 17:05
Question's name:
Solicitare repetat!
Question:
Bună seara! Cu privire la raspunsul primit, am ajuns la concluzia ca intentionat creati obstacole nejustificate pentru participarea a mai multor agenti economici in procedura de achizitie in cauza si nu va intereseaza obtinerea produsului calitativ la un pret adecvat și competitive or interpretati eronat prevederile legale, dupa cum urmeaza: 1. Din momentul cind solicitati licenta de activitate pentru un domeniu, care nu mai este licentiat, actionati contrar prevederilor legale, deoarece nu puteti solicita un document care nu mai exista conform Legii 102/2018 cu privire la dispozitivele medicale. 2. Referitor la articolele 6-7 al Legii 102/2018, ultimele se referă, intr-adevar, la procedura de introducere a dispozitivelor medicale in piata Republicii Moldova, DAR, se referă la procedrua de Notificare cind introduci prima data un produs nou in tara si il inregistrezi in registrul de stat. In acest caz se solicita mai multe documente, inclusiv autorizatia de producator. Se refera numai la integistrarea primara a produsului. Aici mentionez ca produsul respectiv in continuare poate fi importat/vindut si de alti operatori economici, fara a fi necesara autorizatia de productaor etc. (explicatiile v-au fost prezentate anterior) 3. Referitor la cadrele calificate menționăm că existența specialiștilor în domeniu (bioinginerilor) de calificarea carora răspunde compania, declarind ca poarta toata raspunderea legata de livrarea reagentilor si punerea pe bord, calibrarea a acestora cu asumarea tuturor riscurilor, deschide pentru autoritatea contractanta oportunitatile de a obtine un pret bun la produs, fara a fi limitat la o singura compania in Republica Moldova, care de tine autorizatia de producator si certificatele pentru ingineri – angajatii sai. Aceste conditii sint restrictive. 4. Ca o concluzie la toate cele de mai sus, am vrea sa mentionam ca la procedura de achizitie similara pentru anul 2020, la solicitarea/contestarea unui agent economic, toate cerintele vizate au fost scoase/modificate, ca sa fie mai impartiale si generale, fara atingerea calitatii produselor si serviciilor. Drept urmare, nu intelegem cauza atitudinii schimbate pentru procurarea anului 2021. 5. Suplimentar mentionam ca, in cazul nereceptivitatii din partea autoritatii contractante, vom fi nevoiti sa contestam caietul de sarcini la Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor. Urmare a celor relatate, va solicitam respectuos revizuirea conditiilor din caietul de sarcini, ca sa fie in corespundere cu legislatia in vigoare din domeniul achizitiilor publice. Va multumim anticipat.
Answer (21 Oct 2020, 17:17):
Buna seara! Cerem scuze, dar nu facem nimic intentionat, dar spre linistea tuturor, am exclus. O seara frumoasa Va multumim!
Date:
22 Oct 2020, 11:25
Question's name:
Solicitare repetat!
Question:
Buna ziua! Va multumim ca ne-ati raspuns cu privire la prima solicitare. Dar, au mai ramas intrebari neclarificate in privinta autorizatiei de la producator si anume pct. 15 Criterii de eligibilitate pct.12 din tabel si pct.19 - Notă pentru - Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscenţă Immulite 2000Xpi, Siemens (subpct.2 - Autorizatie de la producator reprezentantului oficial în RM): mentionam repetat ca Conditia prezentarii autorizatiei de la producator este una restricitiva, care denatureaza concurenta si limiteaza accesul altor agenti economici la procedura in cauza. In cazul pastrarii acestei cerinte va participa numai un singur ofertant - cel care este distribuitorul oficial al Siemens in RM. Va aducem aminte ca aceasta conditia a fost contestata in procedura de LP pentru anul 2020 si ati modificat caietul anterior prin excluderea acestei cerinte (asa cum a fost cerut de catre Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor). Drept urmare, va rugam sa revizuiti caietul de sarcini si sa excludeti cerintele referitor la Autorizatia de la producator (pct.12) si Autorizatia de la producator eliberata reprezentantului oficial in RM (pct. 19 subpct.2) ca sa asigurati accesul pe scara larga a agentilor economici la procedura de LP in cauza. Asa cum este stipulat in Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii (HG 667 DIN 27.05.2016) Va multumim anticipat pentru receptivitate!
Answer (23 Oct 2020, 09:05):
Buna dimineata! Am revizuit caietul de sarcini. Insa referitor la p.15 cerinta se mentine pentru ca in cadrul aceleiasi contestatii la care ati facut referinta a fost apreciata numai cu unele modificari pe care le-am si facut, conform recomandarilor consiliuului de contestare.In vederea îndeplinirii criteriului privind capacitatea tehnică și/sau profesională conform art. 18, lit. d din Legea 131/2015, mentinem in continuare cerinta de a prezenta “Certificatul de instruire a personalului eliberat de producător sau de alt organism recunoscut de acesta”. Prezentarea acestor dovezi ne garanteaza ca adaptarea, calibrarea metodelor la analizator, controlul, corelarea, interepretarea rezultatelor, etc este facut de catre persona instruita conform indicatilor producatorului pentru modelul dispozitivului dat. O zi reusita
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".