+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 20.09.2022 10:02
по 27.09.2022 10:00
осталось 2 дня
2
Подача предложений
с 27.09.2022 10:00
по 03.10.2022 10:00
3
Аукцион
04.10.2022 15:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 1 344 209,11 MDL
Период уточнений: 20 сен 2022, 10:02 - 27 сен 2022, 10:00
Подача предложений: 27 сен 2022, 10:00 - 3 окт 2022, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Besalma r-ul Comrat
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
3811, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Бешалма, ул. Ленина 108
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Mos Valeri
Контактный номер
029853236
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
20 сен 2022, 10:02
Дата последних изменений
20 сен 2022, 15:58
Achizitii.md ID
21064038
CPV
45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерии присуждения
Самая низкая стоимость
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
стандарт докум._115_15_09_2021 бешалма солнеч батареи.semnat.pdf стандарт докум._115_15_09_2021 бешалма солнеч батареи.semnat.pdf
Документация к предложению
-DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrari
20.09.22 10:02
duae_бешалма солнеч батареи.semnat.pdf duae_бешалма солнеч батареи.semnat.pdf
Документация к предложению
-ТИПОВАЯ ФОРМА ЕДИНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ДОКУМЕНТА ПО ЗАКУПКАМ
20.09.22 10:02
Дата:
20 сен 2022, 10:07
Название вопроса:
Punctul 26 din anunt de participare (ISO 45001 este o cerinta ilegala) eliminati va rog cerinta
Вопрос:
Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege. Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că ÎM „Grădina Zoologică” a publicat pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 07.08.2020, un anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD-1596798249779, privind achiziționarea „Lucrărilor de construcție a volierului pentru lemuri la Grădina Zoologică din mun. Chișinău”. În context, analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția constată că acestea își manifestă dezacordul cu cerința autorității contractante indicată la pct. 15 subpct. (31) din anunțul de participare și, respectiv, la pct. 3 subpct. (31) din FDA, prezentarea obligatorie de către potențialii ofertanți a: „Certificat al Sistemului de Management al sănătății și securității ocupaționale ISO 45001:2018”. Astfel, relevante speței sunt prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora, în funcție de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, și de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Concomitent, conform art. 18 din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă 7 va aplica criterii proporționale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; c) capacitatea economică și financiară; d) capacitatea tehnică și/sau profesională; e) standarde de asigurare a calității; f) standarde de protecție a mediului. Prin urmare, solicitarea Certificatului ISO 45001:2018 cu referire la sistemele de management al sănătății și securității ocupaționale contravine prevederilor enunțate supra. În acest sens, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante precum că „conform cerințelor art. 23 alin. (2) al legii nr. 131/2015, în caz dacă operatorul economic va prezenta un alt Certificat care demonstrează existenta unui Sistem de Management al SSM, echivalent certificatului solicitat, autoritatea contractantă va fi obligată să-l ia în considerare la evaluarea ofertelor”, în condițiile în care prevederile art. 23 din legea prenotată reglementează dreptul autorității contractante de a solicita respectarea anumitor standarde de calitate, în speță ISO 9001:2015, prevăzut la pct. 15 subpct. (29) din anunțul de participare, iar modalitatea de îndeplinire a cerinței respective nefiind limitată doar la Certificatul ISO 9001:, urmând a fi acceptate și orice alte certificări, care trebuie să confirme că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, raportate la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, însă Certificatul ISO 45001:2018 nu cade sub incidența acestor prevederi. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante 8 de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Ответ (20 сен 2022, 13:29):
Извините, может пункт 30?
Дата:
20 сен 2022, 14:46
Название вопроса:
Răspuns (20 sept 2022, 13:29):
Вопрос:
Da, eliminati va rog
Ответ (20 сен 2022, 15:58):
документ изменен, спасибо.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".