Statut Suspendat
Valoarea estimată fără TVA 1 548 198,75 MDL
Perioada clarificărilor: 4 apr 2024, 11:56 - 15 apr 2024, 11:00
Perioada de depunere a ofertelor: 15 apr 2024, 11:00 - 26 apr 2024, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Servicii de evaluare şi de analiză a asigurării calităţii sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM)
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Elena Samoila
Telefonul de contact
022822237
Datele achizitiei
Data publicării
4 apr 2024, 11:56
Data ultimilor modificări
12 apr 2024, 17:13
Achizitii.md ID
21199110
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia standard noua-model.docx
Documentele la ofertă
-
4.04.24 11:56
3. duae.doc
Criterii de eligibilitate
-
4.04.24 11:56
1. anunt de participare.doc
tenderNotice
-
12.04.24 17:13
2. caiet de sarcini.docx
Documentele la ofertă
-
12.04.24 17:13
Data:
5 apr 2024, 11:56
Subiectul întrebării:
propunere model de contract
Întrebare:
Propunem urmatoarea modificare referitoare la modelul de contract- Completarea art. 10 cu pct. 10.7 dupa cum urmeaza: "10.7. Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului (inclusiv al partenerilor, directorilor şi angajaţilor acestuia) față de Beneficiar, pentru orice acţiuni, pierderi, despăgubiri, pretenţii, costuri sau cheltuieli provenite în orice mod din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, va fi limitat la o sumă egală cu preţul contractului, iar acest plafon maxim se va aplica inclusiv pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de către prestator ori ca urmare a abaterilor săvârşite."
Răspuns (5 apr 2024, 16:18):
Bună ziua, Vă mulțumesc pentru întrebarea dvs. În context, comunicăm următoarele: Pentru această procedură de achiziție publică, autoritatea contractantă nu a prevăzut limitarea de răspundere, ținând cont de importanța majoră a obiectului de achiziție și riscurile potențiale. În acest sens, cerințele impuse de autoritatea contractantă sunt stabilite în funcție de necesitățile obiective ale acesteia, iar contractul de achiziție anexat la caietul de sarcini cuprinde clauzele care relevă din necesitățile autorității contractante. Astfel, cerințele impuse urmează a fi respectate întocmai cum sunt impuse de către autoritatea contractantă. Vă mulțumesc.
Data:
8 apr 2024, 10:25
Subiectul întrebării:
Clarificare 1
Întrebare:
Bună ziua. Rugăm să clarificați care este valoarea estimată pentru fiecare poziție în parte.
Răspuns (8 apr 2024, 11:12):
Bună ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea Dvs. În contextul aplicării legii nr.131/2015 privind achizițiile publice și în contextul respectării Ordinului nr.115 din 15.09.2021 aprobat de către Ministerul Finanțelor al RM cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii - informăm că, valoarea estimată se va indica pentru fiecare lot în parte. A se vedea anexa nr. 2 din documentația de atribuire standard. Vă mulțumesc.
Data:
8 apr 2024, 10:42
Subiectul întrebării:
Info
Întrebare:
Conform pct. 10 din anuntul de participare, ati indicat că un un operator economic poate depune oferta pentru: b) mai multe loturi. Care sunt acele loturi?
Răspuns (8 apr 2024, 11:17):
Bună ziua, Vă mulțumesc pentru întrebarea Dvs. Conform documentației de achiziție (anunțul de participare și caietul de sarcini) - este stabilt: Lot: Servicii de evaluare şi de analiză a asigurării calităţii sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM). Prin urmare, obiectul achiziției presupune participarea pentru un singur lot. Vă mulțumesc.
Data:
8 apr 2024, 10:47
Subiectul întrebării:
Pct. 13 Anunt de particiupare
Întrebare:
La pct 13 din Anunt faceti referire la demonstrarea deținerii personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului. Personalul de specialitate la care vă referiti, presupune angajații prin contract ai Prestatorului la momentul depunerii ofertei?
Răspuns (8 apr 2024, 15:51):
Bună ziua, La pct.13 din anunțul de participare se are în vedere punerea la dispoziția Beneficiarului un număr minim de experți-cheie conform criteriilor de calificare solicitate pe fiecare expert-cheie în parte, totodată pentru demonstarea capacității ofertantului de executare a contractului de achiziție precum și asigurarea disponibilității membrilor echipei pe perioada de executare a contractului ofertantul va prezenta Declarația privind disponibilitatea membrilor echipei - conform formularului din Anexa nr. 3 din prezentul anunț de participare - original - confirmat prin semnătură electronică, și (după caz) alte documente (angajamente) edificatoare privind disponibilitatea membrilor echipei de proiect. A se vedea anunțul de participare modificat. Vă mulțumesc.
Data:
8 apr 2024, 11:48
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Buna ziua. Nu ne este clar din Anuntul de Participare care este pasul minim de licitare?
Răspuns (8 apr 2024, 11:55):
Bună ziua, Nu se aplică licitația electronică la această procedură de achiziție publică - conform pct.20 din anunțul de participare. Vă mulțumesc.
Data:
8 apr 2024, 11:54
Subiectul întrebării:
Info 2
Întrebare:
In contextul in care ati raspuns: ”Bună ziua, Vă mulțumesc pentru întrebarea Dvs. Conform documentației de achiziție (anunțul de participare și caietul de sarcini) - este stabilt: Lot: Servicii de evaluare şi de analiză a asigurării calităţii sistemelor (servicii de testare a securității sistemului informatic al BNM). Prin urmare, obiectul achiziției presupune participarea pentru un singur lot. Vă mulțumesc.” pe de o parte, iar in Anuntul de participare este strict indicat că un operator economic depune oferta pentru: b) mai multe loturi, solicităm modificarea Anuntului de participare.
Răspuns (8 apr 2024, 12:02):
Bună ziua, După cum a fost menționat anterior, dat fiind faptul că, în anunțul de participare este indicat un lot - ofertele nu pot fi depuse pentru mai multe loturi „atât timp cât ele nu există în documentația de atribuire (caietul de sarcini și anunțul de participare)”. Selectarea respectivă la care faceți referință este o formă standartizată aprobată de către autoritatea contractantă și se aplică doar în cazurile când obiectul de achiziție cuprinde mai multe loturi. În speța dată, obiectul achiziției cuprinde un singur lot. Mulțumesc.
Data:
8 apr 2024, 12:19
Subiectul întrebării:
Solicitare de raspuns
Întrebare:
Buna ziua. Solicitam sa explicati cerinta de la pct 16/13.9 ” Pentru fiecare expert-cheie propus ofertantul va aloca cîte o persoană separată.”
Răspuns (8 apr 2024, 15:52):
Bună ziua, Conform anunțului de participare privind numărul minim de experți -cheie propuși de către ofertant este de minim 5 experți, pentru fiecare poziție câte un expert separat. Totodată pentru realizarea cu succes a obiectului achiziției, precum și organizarea mai bună a proiectului, ofertantul poate pune la dispoziția Beneficiarului și alte roluri și membri ai echipei suplimentar celor solicitați în anunțul de participare. Vă mulțumim.
Data:
9 apr 2024, 09:56
Subiectul întrebării:
Solicitare de raspuns 2
Întrebare:
În contextul pct. 16/13.9 referitor la numărul de experți vă rugăm să argumentați necesitatea și proporționalitatea cerinței respective în raport cu obiectul și durata contractului. Solicităm excluderea acestei cerințe, or în cazul dețineriii de către operator a personalului de 3-4 experți care fac dovada existenței tutror certificărilor, care este esența stabilirii unui număr de experți? În acest caz se restrînge concurența.
Răspuns (9 apr 2024, 10:32):
Bună ziua. Vă mulțumesc pentru întrebarea Dvs. În contextul acesteia, comunicăm următoarele: Proiectul ce urmează a fi derulat este unul complex. Având în vedere amploarea și numărul de aplicații implicate, precum și specificul fiecăreia, subliniază necesitatea implicării experților cheie dedicați. În acest context, cerința de a avea câte un expert cheie dedicat pentru fiecare componentă majoră a proiectului nu este doar proporțională și adecvată, ci esențială pentru succesul acestuia. Această abordare promovează o gestionare mai bună a resurselor și o coordonare eficientă cu scopul realizării obiectivelor proiectului. Vă mulțumesc.
Data:
9 apr 2024, 10:47
Subiectul întrebării:
Solicitare de raspuns 3
Întrebare:
In Anuntul de participare sunt solicitate următoarele servicii: 1.1 72225000-8 Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice în cadrul sistemului informatic al BNM prin teste specifice de penetrare din exteriorul și interiorul infrastructurii de rețea 1.2 72225000-8 Servicii de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice prestate la solicitare În raspunsul la ”Solicitare de raspuns 2” Dvs. indicati că este vorba despre o ”amploare și aplicații implicate”. Amintim că Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi. Prin urmare răspunsurile cu privire la cerința 16/13.9 sunt neclare în contextul explicării proporționalității dintre obiect și durata contractului. În aceste condiții solicităm explicarea în detalii despre cîte aplicații este vorba, specificul acestora, pertinența invocării numărului de aplicații cu serviciile de testare a infrastructurii.
Răspuns (9 apr 2024, 12:16):
Bună ziua. Vă mulțumesc pentru întrebarea Dvs. Atragem atenția la faptul că obiectul achiziției este detaliat în cadrul pct. 1.1. „Obiectul achiziției” din cadrul Anexei nr. 3 al caietului de sarcini. Astfel, conform specificațiilor din caietul de sarcini, obiect al achiziției constituie: - Penetration testing a infrastructurii expuse în internet, inclusiv aplicațiile; - Penetration testing a infrastructurii expuse în rețeaua interbancară, inclusiv aplicațiile; - Penetration testing a infrastructurii interne, avînd la dispoziți un cont activ la o stație de lucru; - Evaluarea vulnerabilității (vulnerability assessment) infrastructurii de rețea inclusiv infrastructura wireless și penetrarea ei; - Penetration testing al Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) și soluției de Plați instant (IPS), avînd acces la nivelul unui participant și a unui operator SAPI și IPS, - Penetration testing al soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, - Penetration testing al Sistemului Informatic de raportare către BNM (SIRBNM), - Teste de penetrare pentru Sistemul Informatic privind stocarea, consolidarea, analiza și monitorizarea datelor financiare ale sectorului de creditare nebancară (SIREM), - Teste de penetrare pentru Sistemul Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA Data). Vă mulțumim.
Data:
11 apr 2024, 15:49
Subiectul întrebării:
Activitati
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa regasiti in continuare solicitarea noastra de clarificari: 1. Penetration testing a infrastructurii expuse în internet, inclusiv aplicațiile; 2. Penetration testing a infrastructurii expuse în rețeaua interbancară, inclusiv aplicațiile; Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru testare Va rugam sa mentionati care este numarul de adrese IP incluse in scop, numarul aplicatiilor si tipul acestora (web,non/web) 3. Penetration testing a infrastructurii interne, avînd la dispoziți un cont activ la o stație de lucru; 4. Evaluarea vulnerabilității (vulnerability assessment) infrastructurii de rețea inclusiv infrastructura wireless și penetrarea ei; Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru evaluarea vulnerabilitatilor in reteaua interna Pentru testarea infrastructurii WiFi va rugam sa precizati cate sedii (locatii) sun in scop 5. Penetration testing al Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) și soluției de Plați instant (IPS), avînd acces la nivelul unui participant și a unui operator SAPI și IPS, Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru testare Va rugam sa mentionati care este numarul de adrese IP incluse in scop, numarul aplicatiilor si tipul acestora (web,non/web) 6. Penetration testing al soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma Microsoft Dynamics CRM, Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru testare 7. Penetration testing al Sistemului Informatic de raportare către BNM (SIRBNM), Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru testare Va rugam sa mentionati care este numarul de adrese IP incluse in scop, numarul aplicatiilor si tipul acestora (web,non/web) 8. Teste de penetrare pentru Sistemul Informatic privind stocarea, consolidarea, analiza și monitorizarea datelor financiare ale sectorului de creditare nebancară (SIREM), Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru testare Va rugam sa mentionati care este numarul de adrese IP incluse in scop, numarul aplicatiilor si tipul acestora (web,non/web) 9. Teste de penetrare pentru Sistemul Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA Data). Va rugam sa ne precizati daca se va permite accesul prin VPN pentru testare Va rugam sa mentionati care este numarul de adrese IP incluse in scop, numarul aplicatiilor si tipul acestora (web,non/web) Va multumim!
Data:
11 apr 2024, 16:29
Subiectul întrebării:
Servicii la solicitare
Întrebare:
1. Va rugam sa ne spuneti daca Serviciile de penetrare și evaluare a vulnerabilităților informatice prestate la solicitare (400 ore), vor putea fi prestate de la distanta/remote, sau vor fi necesare si deplasari la sediul BNM? In cazul in care exista necesitatea lucrului de la sediul BNM, va rugam sa estimati cate din numarul de ore totale ar fi ? 2. La cap. 2 din Caietul de sarcini se mentioneaza: Prestarea Serviciilor se va efectua de către Prestator la sediul Beneficiarului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, pentru poziția 1 în termenele prevăzute în Planul de proiect și pentru poziția 2 pe parcursul a 12 luni, care se calculează din data demarării prezentului Contract. Astfel, va rugam sa clarificati daca se solicita ca toate activitatile mentionate in contract sa fie desfasurate la sediul Beneficiarului.
Răspuns (12 apr 2024, 17:28):
Bună ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea Dvs. Se acceptă efectuarea unor activități de proiect de la distanță (la sediul Prestatorului) cu condiția că acest lucru nu diminuează nivelul de calitate al testelor efectuate și livrabilelor care fac obiectul acestui Contract. Documentele achiziției au fost modificate în acest sens. A se vedea pe link. Mulțumesc.
Data:
12 apr 2024, 11:37
Subiectul întrebării:
Financiar
Întrebare:
Buna ziua, In anuntul de participare se solicita "Existența contului bancar în MDL". In acelasi timp, se mentioneaza faptul ca 22. Ofertele se prezintă în valuta: Se acceptă USD, EUR cu convertirea în lei moldovenești la termenul limită de depunere a ofertelor. Totodată, cu operatorii economici rezidenți, contractul adjudecat va fi semnat în MDL, în suma convertită în MDL la cursul BNM, din data termenului limită de depunere a ofertei. Astfel, va rugam sa ne spuneti daca in un operator economic care nu este rezident este obligat sa detina cont in MDL si daca este obligat sa semneze contractul in MDL.
Răspuns (12 apr 2024, 12:18):
Bună ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea Dvs. Notăm că, un operator economic care nu este rezident al RM - poate depune oferta în valută și nu este obligat să depună ofertă în MDL. În cazul atribuirii contractului cu un operator economic nerezident va fi semnat în valuta ofertei. Mulțumesc.
Data:
12 apr 2024, 11:39
Subiectul întrebării:
Calificare experti
Întrebare:
Buna ziua, intelegerea noastra este ca expertii cheie vor fi punctati in functie de experienta si certificarile solicitate. In cazul in care un expert nu detine una dintre certificarile solicitate, acesta este motiv de respingere sau de depunctare?
Răspuns (12 apr 2024, 16:47):
Bună ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea Dvs. Conform cerințelor de calificare, experții cheie vor fi evaluați în funcție de experiența și certificările solicitate, în acest sens ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante suficiente dovezi (diplome/certificatele obținute) pentru demonstrarea experienței expertului propus pentru un anumit rol, astfel ofertantul va fi evaluat funcție de calificările avute/obținute. Vă mulțumesc.
Data:
12 apr 2024, 14:32
Subiectul întrebării:
Contracte similare
Întrebare:
Referitor la mentiunea din anuntul de participare: Valoarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani, cu anexarea actelor doveditoare conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, trebuie să fie similară ca obiect şi volum celui solicitat de BNM. În cazul asocierii și/sau subcontractării, pentru a se califica conform cerințelor stabilite la pct. 1 și 2, cel puțin unul din asociați și/sau subcontractori urmează să întrunească cerințele date, iar ceilalți asociați și/sau subcontractori proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat/subcontractor Va rugam sa ne spuneti daca subcontractantul trebuie sa prezinte contracte similare, in cazul in care ofertantul indeplineste singur aceasta cerinta.
Răspuns (12 apr 2024, 16:45):
Bună ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea Dvs. Conform cerintei de calificare, este mentionat că cel puțin unul din asociați și/sau subcontractori urmează să întrunească cerințele date, respectiv în cazul în care ofertantul îndeplinește singur cerințele de calificare referitoare la valoarea și experiența contractelor, subcontractantul nu trebuie să prezinte contracte similare. Dar este esențial ca, în cazul în care, ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achiziție vine în subcontractare sau asociere, cel din urmă trebuie să fie capabil să-și susțină contribuția la proiect printr-o experiență adecvată și relevantă în domeniul respectiv. În esență, subcontractorul trebuie să fie compatibil cu cerințele de calificare precum și cerințele specifice ale ofertei și să fie capabil să contribuie eficient la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Este important ca responsabilitățile și contribuțiile subcontractorului să fie clar definite în cadrul ofertei, astfel încât evaluarea calificării să se efectueze în mod corespunzător. Vă mulțumesc.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.