+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 16.11.2022 15:13
până la 26.11.2022 11:00
2
Propunerea ofertelor
de la 26.11.2022 11:00
până la 29.11.2022 11:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 3 976 750 MDL
Perioada clarificărilor: 16 nov 2022, 15:13 - 26 nov 2022, 11:00
Perioada de depunere a ofertelor: 26 nov 2022, 11:00 - 29 nov 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Contrucția Centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 200kw din s.Caplani,r-n Ștefan Vodă
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-4215, MOLDOVA, Ştefan Vodă, s.Căplani, s. Caplani
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Valeriu Tabunșcic
Telefonul de contact
024243259
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 nov 2022, 15:13
Data ultimilor modificări
21 nov 2022, 11:21
Achizitii.md ID
21067434
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
ds_lucrari (3).docx
Documentele la ofertă
documentatia standard
16.11.22 15:13
03.10.22-caiet de sarcini.pdf 03.10.22-caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
specificatii tehnice
16.11.22 15:13
duae_ro_0 (1).doc
Documentele la ofertă
duae
16.11.22 15:13
anunt de participare repetat (1).pdf anunt de participare repetat (1).pdf
Documentele la ofertă
anunt de participare repetat.pdf
21.11.22 11:21
Data:
16 nov 2022, 16:35
Subiectul întrebării:
Proiect
Întrebare:
Incarcati va rog proiect
Răspuns (17 nov 2022, 12:21):
Buna ziua! Am incarcat proiectul
Data:
17 nov 2022, 14:11
Subiectul întrebării:
Bună ziua!
Întrebare:
Tenderul anterior cu același obiect al achiziției, care este suspendat, are valoarea estimativă 5 194 015,34 MDL. Tenderul Actual are valoarea estimativă 3 976 750 MDL. Întrebarea: s-a modificat proiectul sau .... Diferența de peste un milion lei .....
Răspuns (17 nov 2022, 15:55):
Bună ziua! Proiectul la același obiect al achiziției nu s-a modificat,atît doar că la valoarea estimativă al tenderului anterior s-a luat în calcul și TVA,și contribuția APL.
Data:
17 nov 2022, 15:12
Subiectul întrebării:
COP
Întrebare:
Buna ziua, ce grarantie solicitati, numai 5 ani? Ar trebuie minim sa puneti 20 ani garantie la panouri solare?
Răspuns (17 nov 2022, 16:19):
Bună ziua! În Anunțul de participare la poziția 23 Factorii de evaluare vor fi următorii.3.Termenul de garanție a lucrărilor executate pînă la 5 ani-5%,mai mult de 5 ani 10%.
Data:
17 nov 2022, 19:06
Subiectul întrebării:
17 nov 2022, 15:12
Întrebare:
Ar fi bine sa solicitati minim 20 ani
Răspuns (18 nov 2022, 09:08):
Termenul de garanție este stabilit în conformitate cu Legislația în vigoare a RM.Tot odată solicităm de a studia repetat și mai atent actele clasate la licitație conform Legislației RM înainte de a veni cu așa solicitări s-au recomandări,întrebări.
Data:
18 nov 2022, 10:16
Subiectul întrebării:
Anunț de participare
Întrebare:
Bună ziua! In anunțul d-stră de participare ați solicitat în punctul 6 a actelor obligatorii: Ofeгtantul (operator economic sau mеmbrii asocierii imрrеuпă trebuie să demonstreze сă а finalizat in ultimii 5 ani (calculati рînă la data limită de depunere а ofertelor): - un contract се au avut са obiect executia uпоr luсrări similare cu cele се fac obiectul contractului се urmеаză а fi atribuit, cel pu{in egal cu l00 % din valoarea viitorului сопtrасt Sau - valoarea сumulаtă а tuturor contractelor executate in ultimul an de activitate să fie mai mаrе de două ori decit vа|оаrеа viitorului contract. În conformitate cu Legea achizițiilor publice 131/2015, art. 22, alin.3, lit. a specifică cerințele care pot fi specificate de la operatorii economici: lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit; În cerințele d-stră sunt mult pre mărite decît cerințele normei sus-menționate respectiv este abuzivă fiind o încălcare gravă a art. 7 aceiași lege: c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice și h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici; i) proporţionalitate, prin aplicare acestor criterii se încalcă normele legii. Legiuitorula specificat cerințele privind experiența similară- 75% un contract, sau valoarea tuturor contractelor să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. La caz se impune: modificarea cerințelor din punctul 6 a anunțului sau .....Tenderul actual inițiat este exact ca și cel anterior, cu aceleași greșeli. În caz de neînlăturare a neajunsurilor depistate vom fi nevoiți să contestăm actul abuziv.
Răspuns (21 nov 2022, 11:19):
Buna ziua! În Anunțul de participare punctul 6 al actelor obligatorii s-a modificat.
Data:
22 nov 2022, 10:35
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
În caietul de sarcini anexat apare o pagina (care nu respecta consecutivitatea numerotării) si anume pagina 2 care este denumita Sisteme de prindere la panouri fotovoltaice. Spune-ti va rog daca aceasta pagina 2 (care are o alta numerotare) - face parte din Caietul de sarcini sau reprezinta o simpla descriere a sistemului de prindere? Daca este parte integranta a caietului de sarcini - de ce aceasta nu contine elemente constitutive ale unui caiet de sarcini si anume - care este unitatea de masura, care sunt volumele, etc??? În cazul in care Ofetantii vor percepe si vor interpreta diferit aceasta pagina - aceata situatie poate genera oferte oformate diferit si poate atrage dupa sine decizii incorecte si contestari ulteriare ale rezultatelor.
Răspuns (22 nov 2022, 14:15):
Pagina 2 reprezintă o simplă descriere a pozițiilor 2-21 din Caietul de sarcini,care la solicitarea OE au fost traduse în limba romînă.
Data:
22 nov 2022, 12:34
Subiectul întrebării:
factorul de evaluare
Întrebare:
factorul de evaluare a fost indicat "Cel mai bun raport preț - calitate", deci punctajele atribuite fiecărei oferte calificate a trebui să fie conform formulei prestabilite de regulamentul privin desfașurarea achizițiilor publice lucrări, si anume: Metodologia de calcul al punctajului - P(n) = (pref minim/pref (n) x punctajului maxim alocat)
Răspuns (22 nov 2022, 14:17):
La întrebarea Factorul de evaluare vă rugăm mai explicit și pe înțeles.
Data:
23 nov 2022, 09:55
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
HDD Segate Surveillance 2TB ori 1TB?
Răspuns (24 nov 2022, 08:46):
Poziția din CS Utilaj de centrala: HDD Segate Surveillance 1TB.
Data:
23 nov 2022, 09:57
Subiectul întrebării:
Sistem se fixare
Întrebare:
Buna ziua, se permite un alt tip de constructie pentru instalarea panourilor fotovoltaice? care accepta ANRE, din metal zincat la cald
Răspuns (24 nov 2022, 08:48):
Lucrările de construcții vor fi executate conform Caietului de sarcini și documentației de deviz.
Data:
24 nov 2022, 08:50
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
Pozitia 124 HDD Segate Surveillance 2TB
Răspuns (24 nov 2022, 11:25):
Poziția 124 HDD Segate Surveillance 2TB coincide cu CS și documentația de deviz.
Data:
24 nov 2022, 09:10
Subiectul întrebării:
Specificatie tehnica
Întrebare:
Conform HOTĂRÂRII GUVERNUL Nr. 834 din 13-09-2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări 54. Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unui sau mai multor ofertanţi. 55. Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini ori producţii. Totuşi, se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea “sau echivalent” şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate. Va rugam frumos sa excludeti din caietul de sarcini indicarea marcii, sau sa permiteti utilizarea echipamentului analog conform specifiicatiilor tehnice
Răspuns (24 nov 2022, 11:35):
Documentația de deviz și Caietul de sarcini este întocmit în conformitate cu Regulamentul prenotat de D-stră și specificația tehnică la poziția 124 nu este întrodusă cu intenția de a favoriza careva OE. Notă:În cazul în care D-stră în calitate de OE veți participa la licitația dată și nu veți fi de acord cu decizia grupului de lucru,sînteți în drept de a contesta decizia grupului de lucru la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,care își va expune punctul de vedere.
Data:
24 nov 2022, 13:33
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
Pozitia 102 HDD Segate Surveillance 1TB Pozitia 124 HDD Segate Surveillance 2TB coincide cu CS?? care totusi este de 1TB sau 2TB
Răspuns (25 nov 2022, 09:12):
Poziția 102 HDD Segate Surveillance 1TB,Poziția 124HDD Segate Surveillance 2TB ambele coincid cu CS,dar la valoarea de deviz,lei este diferență sumară.
Data:
25 nov 2022, 17:25
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Aveți mai multe erori în caietul de sarcini din motiv că ați specificat un anumit material- Poziția 119, 120. Con form recomandării d-stră de adresat la ANSC, astăzi aveți contestație.. Respectiv s-ar recomanda prelungirea tenderului sau suspendarea...
Răspuns (26 nov 2022, 10:47):
În viziunea noastră CS și documentația de deviz sînt întocmite corect.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".