+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 3 600 000 MDL
Perioada clarificărilor: 27 iul 2022, 8:06 - 5 aug 2022, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 5 aug 2022, 9:00 - 18 aug 2022, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V.Lupu-I.Creangă și str. V.Alecsandri-Decebal, mun. Ungheni
Informația despre anulare
Motivul anulării
Autoritatea contractantă anulează procedura conformitate cu art. 71, alin. (1), lit. g) al legii 131/2015
Data anulării
28 iul 2022, 17:29
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
3600, MOLDOVA, Ungheni, locality, str. Națională nr. 7
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Tatiana Racovița
Telefonul de contact
+37369729897
Fax
+37369729897
Datele achizitiei
Data publicării
27 iul 2022, 8:01
Data ultimilor modificări
28 iul 2022, 17:29
Achizitii.md ID
21060654
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
28 iul 2022, 11:14
Subiectul întrebării:
caietul de sarcini
Întrebare:
In conformitate cu art. 37, Legea 131 si prevederile Documentatiei standart Anexa 23 (caietul de sarcini) sunteti obligati sa publicati F 1 desfasurata, unde o putem gasi publicata?
Data:
28 iul 2022, 11:30
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Depusd de c6tre operatorul economic la semnarea contractului, sub formd de scrisoare emisf, de cdtre o bancd comerciald sau se va reline din primul procesul-verbal semnat la executarea lucrdrilor. Garan[ia de bund execulie se va re{ine de cdtre autoritatea contractantd pind la recepfia finald a lucrdrilor. Cerinta data incalca prevederile HG 638 care spune pct. 155. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor., Veti insista pe receptia finala sau va conformati? Tot aici va cerem sa explicati din ce considerente garantia de buna executie se va retine pe contul dtre dar nu asa cum prevede pct. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; Se creaza impresia ca acasta cerinta vine sa limiteze numarul ofertantilor, o modificati sau sa mergem pe calea contestatiilor?
Răspuns (28 iul 2022, 12:14):
Bună ziua, conform pct. 152 al HG 638/2020, garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului. Iar conform pct. 153 al HG 638/2020, garanția poate fi constiuită din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Cerința dată nu limitează nici într-un fel numărul ofertanților, garanția de bună execuție va fi emisă sub formă de scrisoare emisă de către bancă comercială sau se va reține din procesul verbal semnat la executarea lucrărilor, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare.
Data:
28 iul 2022, 11:32
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Garantia de buna executie ; Depusa de catre operatorul economic la semnarea contractului, sub forma de scrisoare emisa, de catre o banca comerciala sau se va retine din primul procesul-verbal semnat la executarea lucrdrilor. Garan[ia de bund execulie se va retine de catre autoritatea contractanta pina la recepfia finala a lucrdrilor. Cerinta data incalca prevederile HG 638 care spune pct. 155. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor., Veti insista pe receptia finala sau va conformati? Tot aici va cerem sa explicati din ce considerente garantia de buna executie se va retine pe contul dtre dar nu asa cum prevede pct. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; Se creaza impresia ca acasta cerinta vine sa limiteze numarul ofertantilor, o modificati sau sa mergem pe calea contestatiilor?
Răspuns (28 iul 2022, 12:15):
Bună ziua, conform pct. 152 al HG 638/2020, garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului. Iar conform pct. 153 al HG 638/2020, garanția poate fi constiuită din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Cerința dată nu limitează nici într-un fel numărul ofertanților, garanția de bună execuție va fi emisă sub formă de scrisoare emisă de către bancă comercială sau se va reține din procesul verbal semnat la executarea lucrărilor, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare.
Data:
28 iul 2022, 12:22
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare. acasta prevedere e vaga si poate fi interpretata la bunul plac, deci reiteram se va accepta si modalitate de retineri succesive cu depunerea sumelor retinute pe un cont bancar deschis la o banca agreata de ambele parti asa cum prevede pct 153 aliniatul 1? Precizam modul de retinere din primul proces verbal a sumei integral si depozitarea ei pe contul dtre nu elt ceva decit o constringere.
Răspuns (28 iul 2022, 13:14):
Stimate operator economic, autoritatea contractantă respectă prevederile legale ale achizițiilor publice, deja cît este de vagă nu putem să ne expunem. Nu am menționat în documentație că garanția se depozitează pe contul autorității contractante, doar s-a menționat că se va reține din procesel verbale. Conform prevederilor HG 638/2020, Autoritatea contractantă va accepta toate cele 3 modalități de reținere ale pct. 153
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".