+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 269 308,80 MDL
Perioada clarificărilor: 18 mart 2022, 19:48 - 29 mart 2022, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 29 mart 2022, 12:00 - 5 apr 2022, 11:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

servicii de supraveghere tehnică la Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”
Informația despre anulare
Motivul anulării
ADR Nord vă notifică faptul că licitația № ocds-b3wdp1-MD-1647625343074 servicii de supraveghere tehnică la Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, a fost anulată de grupul de lucru în temeiul legii 131/2015 art. 71 alin. 1 lit. d: au fost depuse numai oferte care: – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire; lit. c: niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;

Oferte respinse sau descalificate:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării/excluderii
SRL ALMAPE Oferta financiară nu corespunde cerințelor din invitația de participare:
În anunțul de participare s-a solicitat:
Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%).

În oferta SRL ALMAPE este indicat procentul serviciului 0,84%. Această abatere nu poate fi înlăturată fără a afecta esența ofertei. Respectiv dacă procentul serviciului va fi redus până la o cifră după virgulă se va reduce valoarea ofertei. Prețul ofertei nu poate fi schimbat conform art. 69 alin. 4 legea 131/2015:
Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.
Totodată anexăm clarificarea de la helpdesk Agenția Achiziții Publice privind acest subiect.
SRL Atar Inter Oferta financiară nu corespunde cerințelor din invitația de participare:
În anunțul de participare s-a solicitat:
Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%).

În oferta SRL Atar Inter este indicat procentul serviciului 0,85%. Această abatere nu poate fi înlăturată fără a afecta esența ofertei. Respectiv dacă procentul serviciului va fi redus până la o cifră după virgulă se va reduce valoarea ofertei. Prețul ofertei nu poate fi schimbat conform art. 69 alin. 4 legea 131/2015:
Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.
Totodată anexăm clarificarea de la helpdesk Agenția Achiziții Publice privind acest subiect.
ÎI Iazinschi Valeriu Experiența similară este insuficientă
Cel mai mare contract de supraveghere tehnică a lucrărilor este: Servicii de supraveghere tehnica la
construcția apeductului și a sistemului de
canalizare in s. Obreja, r-nul Fălești
198000.0 Lei
Valoarea lucrărilor supravegheate este de
18.753.323,00+ 1.506.800,00
20260123 lei
Ceea ce este mai puțin decât s-a solicitat în anunțul de participare:
Experiența similară trebuie să nu fie mai mică decât cel puțin un contract din ultimii cinci ani valoarea căruia să reprezinte serviciile prestate pentru lucrări în valoare de minim 26 930 880 MDL fără TVA (valoarea estimativă a viitorului contract de lucrări 26 930 880 MDL fără TVA)
Totodată anexăm clarificarea de la helpdesk Agenția Achiziții Publice privind acest subiect.

Clarificarea de la Agenția Achiziții Publice

"Help" <helpdesk@tender.gov.md>;
"denis gudumac" <denis.gudumac@adrnord.gov.md>;

Bună ziua,

Conform Hotărârii de Guvern 10/2021 cu privire la activitatea grupului de lucru, membrii grupului de lucru au obligația: să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire.


Potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice art. 69, alin.(3) La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.

Deasemenea, dacă grupul de lucru consideră că e o abatere nesemnificativă poate cere informații potrivit art. 17 alin. (4)În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sunt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectând principiul transparenței și cel al tratamentului egal.

Din cele menționate de dvs. acest caz nu poate fi considerat ca o abatere nesemnificativă, deoarece acestă cerință a fost inclusă în documentația de atribuire. Prin urmare, oferta depusă de către OE nu a întrunit cerințele de calificare, conform anunțului de participare. Grupul de lucru descalifică OE conform art. 69 alin. 6 lit. a și b

Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a respecta principiul proporționalității, examinând și evaluând ofertele depuse de către operatorii economici. Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.

Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să se conformeze la prevederile legale și să respecte principiul proporționalității, prin prisma celor menționate supra.

________________________________________
De la: "Denis Gudumac" <denis.gudumac@adrnord.gov.md>
Către: "helpdesk" <helpdesk@tender.gov.md>
Trimis: marţi, 7 iunie, 2022 8:55:35
Subiect: Urgent, ADR Nord întrebare despre ofertele la servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor

Bună ziua,

Vă rugăm să ne acordați urgent suport metodologic pentru următoarea situație de evaluare a ofertelor:

Noi avem mai multe licitații pentru servicii de supraveghere a lucrărilor.

În cadrul acestora s-au prezentat mai mulți ofertanți.

Ofertantul cel mai ieftin corespunde tuturor cerințelor, însă nu a indicat valoarea ofertei cum s-a solicitat în invitația de participare: adică aceasta să fie:

Descrierea criteriului/cerinței
Oferta (F 3.1)

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

cu aplicarea semnăturii electronice a participantului
Ofertantul va indica în ofertă pentru care procent din valoarea lucrărilor va presta serviciul. Dar nu mai mult de o cifră după virgulă (0,N%)
Până la 1% din valoarea contractului de antrepriză, suma estimativă a acestuia constituind
30 365 800 lei fără (TVA) – original (F3.1 conform Documentației standard) – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;
Totodată în ofertă trebuie indicată și valoarea în lei cu și fără TVA a serviciului de supraveghere tehnică
În caz dacă operatorul economic nu este plătitor de TVA, viitorul contract va fi încheiat fără TVA.


La ofertantul cel mai ieftin este indicată valoarea ofertei exprimată în lei (258 109,30 MDL fără TVA), numai că procentul din valoarea lucrărilor este cu două cifre după virgulă: 0,85%, însă în invitația noastră de participare s-a solicitat să fie cu o cifră după virgulă, adică corect ar fi fost 0,8% (în așa caz și valoarea ofertei în lei ar fi fost mai mică).

Următorul ofertant care este mai scump la fel îndeplinește toate cerințele, numai că valoarea procentuală a ofertei lui este deja 0,9%, respectiv mai mare și conform cerințelor noastre, adică cu o cifră după virgulă.

În acest caz avem o întrebare, este oare aceasta o abatere neînsemnată în cea mai ieftină ofertă? Poate fi considerată această cea mai ieftină ofertă, conformă? Nu va fi în detrimentul celorlalți participanți dacă acest ofertant va fi desemnat câștigător, adică se va considera că toți ofertanții au fost tratați egal la evaluare?
Data anulării
15 iun 2022, 19:33
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Denis Gudumac
Telefonul de contact
+37323125646
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
18 mart 2022, 19:48
Data ultimilor modificări
17 iun 2022, 11:38
Achizitii.md ID
21053549
CPV
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".