1
Perioada de actualizare
de la 23.02.2022 15:25
până la 10.03.2022 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 10.03.2022 10:00
până la 16.03.2022 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 3 189 400 MDL
Perioada clarificărilor: 23 febr 2022, 15:25 - 10 mart 2022, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 10 mart 2022, 10:00 - 16 mart 2022, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina ____
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
5401, MOLDOVA, Rezina, or.Rezina (r-l Rezina), or. Rezina, str. 27 August, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Simion Tatarov
Telefonul de contact
025422644
Datele achizitiei
Data publicării
23 febr 2022, 15:25
Data ultimilor modificări
4 mart 2022, 14:51
Achizitii.md ID
21052301
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Data:
23 febr 2022, 16:20
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Va rugam sa comunicati sursa de finantare si cit e bugetat pentru anul 2022?
Răspuns (24 febr 2022, 11:15):
Buna ziua. Conform DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, Anunț de participare, punct 32, ” Proiectul moldo - slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare” finanțat de Slovak Aid – Asistență oficială pentru dezvoltare a Republicii Slovace în temeiul contractului nr. SAMRS/2021/MD/1/8 și cofinanțat de Agenția de Dezvoltarea Regională Senec Pezinok” Din bugetului orașului pentru anul 2022 este prevăzută contribuția primariei pentru implimentarea proiectului dat în suma de 1100000,00lei. Astfel bugetului planificat este de 3 189 400,00 lei fără TVA
Data:
23 febr 2022, 16:22
Subiectul întrebării:
Garanția de bună execuție
Întrebare:
sub ce formă va fi formată garanția?
Răspuns (24 febr 2022, 11:35):
Buna ziua. În conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, care va fi restituite în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor.
Data:
25 febr 2022, 10:24
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Va rog sa explicati ofertele le facem cu TVA sau nu? Obiectul este cu TVA la cota 0?
Răspuns (25 febr 2022, 14:35):
Valoarea estimativă a procedurii în suma de 3189400,00 lei, este fără TVA. Documentația de deviz - Formularele Devizelor: 3, 5 și 7, conform Caietului de sarcini (anexa nr. 23) să fie întocmite în suma cu TVA. Valoarea totală a obiectului procedurii este în suma de 3827280,00lei cu TVA.
Lotul I: Lucrări de construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina
Data:
27 febr 2022, 10:06
Subiectul întrebării:
Specificatie tip teava
Întrebare:
Buna ziua. Deviz 2-1, poz.13, specificati corect tipul tevii: e indicat sdr17,6, dar totodata si PN6. SDR17,6 e PN10. Ce tip de teava este: PN6 sau PN10?
Răspuns (28 febr 2022, 11:48):
Buna ziua. În devizui 2-1, poz. 13 tipul țevii este PN6
Data:
27 febr 2022, 15:10
Subiectul întrebării:
Deviz 2-1, poz.54
Întrebare:
Deviz 2-1, poz.54 DI134, in program grosimea stratului de pietris e 15cm, in deviz oferta e indicat 30cm. Se aplica un coeficient? Daca da, doar la materiale sau si la manopera, utilaje?
Răspuns (28 febr 2022, 11:51):
Buna ziua. În Devizul 2-1, poz.54 DI134, grosimea stratului de pietris e t 30cm. Se aplica coeficientul ,,2,, și la materiale și la manoperă
Data:
28 febr 2022, 11:47
Subiectul întrebării:
deviz 4-3
Întrebare:
Rețelele exterioare electrice , poz.4, clasa la Beton?
Răspuns (28 febr 2022, 12:09):
Buna ziua. În devizul 4-3, poz. 4, clasa la beton este C 16/20.
Data:
2 mart 2022, 18:10
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli.
Întrebare:
In urma introducerii preturilor de lucrari in devizul de cheltuieli, suma de lucru este extramajorata decit cea expertizata. Cind a fost efectuata actualizarea preturilor? si daca e posibil sa fie publicat si devizul expertizat?
Răspuns (3 mart 2022, 09:32):
Buna ziua.Devizul de cheltueli a fost verificat de către Î.S Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor la 30 martie.2021,raport de verificare nr.04-83.Publicarea devizului de cheltueli nu este posibilă.
Data:
3 mart 2022, 10:19
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli
Întrebare:
La inceputul anului 2022, sa produs majorari semnificative atit la materiale cit si la salariu (h-om) Luind in considerare raspunsul dvs, ca preturile per deviz de cheltuieli a fost verificat in anul 2021, este dificil sa propunem o oferta avantajoasa pentru autoritatea contractanta comparativ cu preturile reale de pe piata care sunt ofertate de catre producatori si/sau importatori Va rugam sa actualizati preturile pentru deviz in anul 2022, pentru a propune o oferta reala si de calitate in vederea implimentarii acestui proiect.
Răspuns (3 mart 2022, 15:45):
Devizul de cheltueli dat a fost actualizat de 2 ori.
Data:
3 mart 2022, 12:59
Subiectul întrebării:
Legea 131 din 03-07-2015. Articolul 4. Modalități de calculare a valorii estimate a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora
Întrebare:
Alineatul 2. Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare. Buna ziua. Va rugam anularea procedurii si republicarea acetei cu actualizarile necesare, si cu o ajustare a devizelor de cheltuieli expertizate. Verificarile care le aveti Dvstra nu sunt valabile.
Răspuns (3 mart 2022, 15:51):
La momentul inițierii procedurii de achiziții publice salariul (h-om) nu era majorat.Nimeni nu poate asigura menținerea prețurilor constante la materialele de construcție,prețurile pod fi majorate sau considerabil micșorate.
Data:
3 mart 2022, 14:36
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Caietul de sarcini este intocmit avind total 8 capitole si totodata mentionari cu divizarea devizelor separate....Intrebare: In cardul licitatiei se va prezenta un singur deviz local in intregime format din 8 capitole sau se va diviza pe 10 devize locale aparte... asa cum au si fost facute insemnari cu numerotatia acestora ?
Răspuns (3 mart 2022, 15:56):
Vă rugăm să prezentați devizele locale separat conform nomerotației din caietul de sarcini din motivul , că cofinanțatorul așa a solicitat.
Data:
3 mart 2022, 14:44
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Capitolul 4-Poz.10 Specificatii va rog tipul capacului ?
Răspuns (3 mart 2022, 15:59):
Tipul capacului L categoria B 125 #12,5 tone/osie (125kN)
Data:
3 mart 2022, 16:01
Subiectul întrebării:
Deviz de cheltuieli
Întrebare:
Solicitam, actualizarea preturilor IN ANUL 2022
Răspuns (4 mart 2022, 12:24):
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, cererea Dră despre anularea procedurii nu poate fi admisă deoarece nu există nici un temei juridic. Primăria or.Rezina ca autoritate contractantă a respectat toate condițiile impuse de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și Hotărîrea Guvernului nr.638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: obiectul a fost inclus în planul anual de achiziții publice; mijloacele financiare necesare sunt asigurate, integral pentru anul în curs; documentația de proiect și devizul la momentul transmiterii anunțului de participare a fost elaborată, verificată și aprobată în modul stabilit. Grupul de lucru în achiziții publice al primăriei or.Rezina va lua în calcul toți factorii de evaluare inclusiv prețurile, care se majorează zi de zi și nu sînt stabile, pe baza căruia se va atribui contractul în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Se va determină oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prin aplicarea criteriilor de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări. Primăria or.Rezina va lua în considerație informațiile necesare pentru calcularea costului pe ciclul de viață și va asigura, respectarea principiilor tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării în privința tuturor ofertanților. Autoritatea contractantă va fi în drept să anuleze procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, dacă decizia de anulare se adoptă înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică de lucrări, în următoarele cazuri:1) nu a fost depusă nicio ofertă;2) niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;3) valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică de 85% din valoarea estimată a lucrărilor, calculate în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 131/2015, cu condiția că niciunul dintre ofertanți nu a reușit să justifice oferta anormal de scăzută;4) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, care:a) nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;b) conțin, în propunerea financiară, prețuri care, în mod evident, nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate temeinic;c) conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;d) depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției publice de lucrări;5) s-a constatat comiterea unui act de corupție, unor acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile, confirmate printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată;6) ofertele depuse nu pot fi evaluate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare;7) ofertele depuse prin valoarea inclusă în propunerea financiară depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice de lucrări;8) se constată pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective.
Data:
4 mart 2022, 11:12
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 2-3-2 pozitia 13 Specificatii va rog ce fel de element metalic este prevazut ?
Răspuns (7 mart 2022, 12:59):
In devizul 2-3-2,pozi'ia 13 este prevazut scari din otel pentru caminele de vizita
Data:
4 mart 2022, 15:43
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 7-1-1, poz.6. K=0.2 va fi aplicat pentru man,mec,mat....sau doar la mecanisme ?
Răspuns (7 mart 2022, 13:01):
In devizul 7-1-1, pozitia 6,k=0,2 se aplica pentru mecanisme
Data:
7 mart 2022, 11:17
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Deviz 2-3-1, pozitia 9. Specificatii va rog care este inaltimea elemetului de beton ФС4
Răspuns (7 mart 2022, 13:03):
in devizul 2-3-1, pozitia 9, inaltimea blocului de fundatie prefabricat FS4 este 780mm
Data:
9 mart 2022, 08:50
Subiectul întrebării:
Debit și înălțimea de pompare
Întrebare:
Vă rugăm să ne furnizați debitul și înălțimea de pompare pentru: Pompa centrifuga cu ax orizontal? Aparat pentru dozarea coagulanților? POMPA SEG.40.26 Ex2 G=12.50 M3 H=22.5 m (analog) - adică Q 12,5 mc/h si H 22,5 mCa?!
Răspuns (9 mart 2022, 15:55):
Caracteristicele pompei date sunt indicate in caietul de sarcini
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".