+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 300 000 MDL
Perioada clarificărilor: 15 nov 2021, 11:09 - 20 nov 2021, 11:00
Perioada de depunere a ofertelor: 20 nov 2021, 11:00 - 25 nov 2021, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de reparaţie şi întreţinere tehnică a automobilelor ANP pentru anul 2022
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. (g) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - „pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire s-au constatat erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art.7”.

Argumentare:
În urma verificării ofertelor s-a stabilit că SRL „Aria-Duca” a prezenta garanția bancară nr.0222-82/942 în sumă de 3000,00 (trei mii lei, 00 bani), care nu acoperă 1% din valoarea ofertei fără TVA, valoarea ofertei depuse la toate loturile fiind de 1 385 570,83 lei fără TVA, respectiv garanția pentru ofertă urma să fie în sumă de 13 855,71 lei. Ca urmare, ținând cont de prevederile alin. 2) pct.77 și pct.78 din Documentația standard, urmează a fi respinsă oferta depusă de către SRL „Aria–Duca”.
Totodată, este necesar de a menționa, că valoarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru procedura de achiziție respectivă, constituie 300 000,00 lei, respectiv indiferent de specificațiile de preț depuse de ofertanți contractele ce urmează a fi semnate, nu vor putea depăși suma nominalizată. În acest context, la fel se constată, că ofertele depuse de ofertanți constituie de fapt lista de prețuri pentru un spectru larg de servicii și piese de schimb și nicidecum oferta financiară conform valorii estimative pentru fiecare lot în parte. Ca urmare, apare incertitudinea referitor la valoarea garanței pentru ofertă necesar de a fi depusă de ofertanți, în condițiile în care valoarea contractelor adjudecate nu poate depăși suma estimativă a achiziției (300 000,00 lei), iar specificațiile de preț depuse în cadrul procedurii, reprezintă lista de prețuri pentru spectrul de servicii și piese de schimb solicitate de către autoritatea contractantă. Ori în asemenea, condiții, valoarea garanței pentru ofertă de către „Aria–Duca” SRL 3000,00 (trei mii lei, 00 bani) acoperă 1% din valoarea estimativă a procedurii de achiziție.
În acest sens, necesită a fi menționat faptul că potrivit art. 68 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 131/15, autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, cuantumul și alte condiții de bază ale garanției pentru ofertă, precum și cerințele față de operatorul economic care depune garanția pentru ofertă. Totodată, aceasta rezidă în însăși esența garanției pentru ofertă – un instrument legal constituit de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică
În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (5) și (6) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, la achiziția de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2 000 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie pentru ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, se vor respecta prevederile prezentului articol. Cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.
Prin urmare, garanția pentru ofertă este o condiție de admisibilitate (conformitate) a ofertei, iar prevederile enunțate supra, nu reglementează care ar fi acțiunile autorității contractante, în situația în care suma estimativă indicată în anunțul de participare (300 000 lei), nu se bazează pe evaluarea spectrului de lucrări indicat în caietul de sarcini și nu reprezintă în realitate „valoarea estimată a procedurii de achiziție”, întrucât nu se cunoaște pentru care anume „Servicii de reparaţie şi întreţinere tehnică a automobilelor ANP” va apărea necesitatea de a fi prestate pe parcursul anului 2022, aceasta din urmă, alcătuind doar suma alocată din bugetul de stat pentru contractarea serviciilor respective.
Deci în speța dată, cuantumul garanției pentru ofertă, solicitată conform documentației de atribuire, lasă loc de interpretare pentru participanții la procedura de achiziție publică în cauză.
Astfel, pornind de la faptul că în documentația de atribuire nu au fost stipulate clar cerinţele faţă de admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă, în particular faţă de cuantumul şi condiţiile garanţiei pentru ofertă, acțiunile autorității contractante pot fi apreciată ca fiind contrare prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/15, care prevede expres că „obligația de a fi stabilită în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire”, fiind astfel încălcat principiul transparenței achizițiilor publice, reglementat la art. 7 lit. b) din legea menționată.
În situația de incertitudine constatată, grupul de lucru consideră că prin respingerea ofertei depuse de către „Aria-Duca” SRL – ca nefiind îndeplinite cerințele de calificare și respectiv, evaluarea și atribuirea contractului de achiziții publice unui alt ofertant, va fi încălcat principiul tratamentului egal și imparțialității față de participanții la respectiva procedură de achiziție.
În concluzia circumstanțelor enunțate, grupul de lucru consideră că la acest moment, singura măsură posibilă de remediere a omisiunilor constatate, ce afectează respectiva procedura de achiziție publică, este anularea acesteia în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/15, în legătură cu faptul că „pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.
Data anulării
8 dec 2021, 8:32
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Victoria Bradu
Telefonul de contact
022409748
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
15 nov 2021, 11:09
Data ultimilor modificări
8 dec 2021, 14:34
Achizitii.md ID
21046751
CPV
50100000-6 - Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".