+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 07.07.2021 13:39
până la 20.07.2021 14:51
2
Propunerea ofertelor
de la 20.07.2021 14:51
până la 31.07.2021 14:51
au rămas 6 zile
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 10 187 633,33 MDL
Perioada clarificărilor: 7 iul 2021, 13:39 - 20 iul 2021, 14:51
Perioada de depunere a ofertelor: 20 iul 2021, 14:51 - 31 iul 2021, 14:51

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în c.Mosana, r-nul Donduseni
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 5127, MOLDOVA, Donduşeni, s.Moşana, s.Mosana
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Crivoi Victor
Telefonul de contact
079245544
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
7 iul 2021, 13:39
Data ultimilor modificări
18 iul 2021, 14:51
Achizitii.md ID
21041595
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Documentele la ofertă
7.07.21 13:39
formular nr.5.docx
Documentele la ofertă
7.07.21 13:39
propunerea financiara (oferta).docx
Documentele la ofertă
7.07.21 13:39
declaratie beneficiar efectiv.docx
Documentele la ofertă
7.07.21 13:39
doc standard lucrari .docx
Documentele la ofertă
7.07.21 13:39
caiet de sarcini.docx
Documentele la ofertă
8.07.21 09:38
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
8.07.21 09:38
Data:
8 iul 2021, 07:56
Subiectul întrebării:
Caiet
Întrebare:
Publicati caietul de sarcini in format WORD
Răspuns (8 iul 2021, 09:53):
Sitimate operator economic, ținem să menționăm că noi am încarcat corect documentul în format PDF conform anexei nr. 23 din Ordinul nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. La solicitarea dumneavoastră am încarcat suplimentar și în format WORD pentru a vă înlatura impedimentele de a participa la procedura noastră, însă noi nu ducem raspundere de erorile tehnice în urma descărcării documentului pe alt dispozitiv (Caiet de sarcini WORD). O zi productivă!
Data:
8 iul 2021, 13:21
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Confirmat prin semn[tura electronic6 a ofertantului. Conform Anexei nr. 15 din documentalia standard. Administratorul companiei precum qi dirigintele de qantier nu vor avea antecedente penale! in cazul, constatlrii antecedentelor penale al acestora, operatorul economic va fi descalificat. Explicati va rog acasta prevedere prin prizma prevederelor Constitutionale, cum veti proceda in cazul cind atecedentul penal se afla inca in instanta de fond sau chiar a fost stins?
Răspuns (8 iul 2021, 14:11):
Legea 131 Articolul 19. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. (2) Obligația de excludere a ofertantului/candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti; b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; d) a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; e) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; g) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; h) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79. i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
Data:
8 iul 2021, 13:23
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Dovada de resurse financiare: tn mbrime de cel pulin valoarea ofertei in lei fXrI TVA la data prezentdrii ofertei, disponibili in contul bancar al intreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate orin documente bancare Explucati va rog cum motivati acasta cerinta rapotinduva la principiile liberei concurente si a proportionalitatii?
Răspuns (8 iul 2021, 14:36):
Am actualizat anunțul de participare pentru o liberă participare la procedură. Verificați documentul vă rog,
Data:
8 iul 2021, 13:27
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
Garanlia de buna execu{ie 10 % (Pentru agentul economic cdqtigltor la etapa semnlrii contractului) Garanlie de bun6 execu{ie (emisa de o banol comerciala) Reesind din faptul ca Legea prevede ca la obiectele cu o derulare mai mare de un ani garantia de buna executie se formeaza doar prin retineri succesive cerem revizuirea acetei cerinte.
Răspuns (8 iul 2021, 14:15):
HOTĂRÎRE Nr. 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări 152. Autoritatea contractantă stabilește în documentația de atribuire următoarele aspecte: 1) cerințele față de emitent, forma și alte condiții de bază ale garanției de bună execuție a contractului, solicitate pentru executarea contractului; 2) cuantumul garanției de bună execuție a contractului, care nu trebuie să depășească 15% din valoarea totală a contractului de achiziții publice de lucrări. Garanția de bună execuție a contractului este valabilă până la expirarea contractului. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate.
Data:
8 iul 2021, 16:00
Subiectul întrebării:
anuntul de participare
Întrebare:
O zi buna. Dacă este posibil, mai dați un anunț de licitație, pentru că cel pe care l-ați dat este de foarte slabă calitate și este imposibil de tipărit și citit.
Răspuns (8 iul 2021, 21:57):
Bine, mîne publicăm din nou.
Data:
9 iul 2021, 11:34
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz.66 - tip beton?
Răspuns (9 iul 2021, 15:49):
conform devizului de cheltuieli formularul 5, tip beton B15
Data:
9 iul 2021, 12:53
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Garanlia de buna execu{ie 10 % (Pentru agentul economic cdqtigltor la etapa semnlrii contractului) Garanlie de bun6 execu{ie (emisa de o banol comerciala) Reesind din faptul ca Legea prevede ca la obiectele cu o derulare mai mare de un ani garantia de buna executie se formeaza doar prin retineri succesive cerem revizuirea acetei cerinte. RUGAM sa concretizati daca se va accepta si retinerile succesive?
Răspuns (9 iul 2021, 15:13):
HOTĂRÎRE Nr. 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări 152. Autoritatea contractantă stabilește în documentația de atribuire următoarele aspecte: 1) cerințele față de emitent, forma și alte condiții de bază ale garanției de bună execuție a contractului, solicitate pentru executarea contractului; 2) cuantumul garanției de bună execuție a contractului, care nu trebuie să depășească 15% din valoarea totală a contractului de achiziții publice de lucrări. Garanția de bună execuție a contractului este valabilă până la expirarea contractului.
Data:
9 iul 2021, 13:14
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
poz.100 - tip beton?
Răspuns (9 iul 2021, 15:50):
conform devizului de cheltuieli formularul 5, tip beton B15
Data:
9 iul 2021, 14:24
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
La montare montati hidrant cu d=80 mm in utilaj indicati hidrant d=65 mm, care este diametrul hidrantului?
Răspuns (9 iul 2021, 15:53):
conform devizului de cheltuieli formularul 5, d= 80mm
Data:
9 iul 2021, 14:48
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz 32 -CA03F- Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - indicati clasa?
Răspuns (9 iul 2021, 15:55):
conform devizului de cheltuieli formularul 5, tip beton B15
Data:
12 iul 2021, 08:53
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
poz.32 - Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - tipul ?
Răspuns (12 iul 2021, 10:49):
conform caietului de sarcini si formularul nr. 5
Data:
14 iul 2021, 09:59
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua La pozitie 16 Forarea sondei artezien se adauga pozitie cu filtru de sirna? Daca da care este norma filtrului?
Răspuns (14 iul 2021, 11:11):
conform caietului de sarcini si formularul nr. 5
Data:
14 iul 2021, 10:20
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua La pozitie 24 Forarea sondei artezien se adauga generator care este norma?
Răspuns (14 iul 2021, 11:12):
conform caietului de sarcini si formularul nr. 5
Data:
14 iul 2021, 11:04
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pozitia 3 Statia de pompare TsI50C nu este, conform smetei este TsI50C1 la distanta de 21km ? cum procedam corect?
Răspuns (14 iul 2021, 11:18):
conform caietului de sarcini si formularul nr. 5 TsI50C1 la distanta de 21km
Data:
15 iul 2021, 09:00
Subiectul întrebării:
Caiet
Întrebare:
Poz.94 SA34G- Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" pentru tevile d75, 63 --- in forma 5,in resurse indicati teava din otel d89, asat cum de tratat?
Răspuns (15 iul 2021, 09:24):
Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul respectiv pentru a instala teava din otel d89
Data:
15 iul 2021, 09:39
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
poz16 FjD03C Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3 A3 hidraulica (filtru de sirma) in intervalul 76-100 m., conform FjD03C sunt 3 resurse, iar DVS puneti in Forma 5 cu 9 resurse in plus, cum procedam ?
Răspuns (15 iul 2021, 10:53):
conform caietului de sarcini si formularul nr. 5
Data:
15 iul 2021, 10:01
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
poz.22 -resursele din Forma 5 nu coincid cu AcA06C
Răspuns (15 iul 2021, 10:58):
conform caietului de sarcini si formularul nr. 5
Data:
15 iul 2021, 10:12
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz.25 Montarea cablurilor electrice (prevazut in compartimentul de electricitate)- la pozitiea respectiva nu este nici un resurs, cine monteaza acesti 105 m?
Răspuns (15 iul 2021, 11:07):
conform caietului de sarcini
Data:
15 iul 2021, 11:54
Subiectul întrebării:
Răspuns :conform caietului de sarcini si formularul nr. 5
Întrebare:
La dvs nu coincide caietul de sarcini cu Forma 5, deoarece elementarul nu ati specificat in caietul de sarcini, si ce facem cu asa raspunsuri ? continuam tot asa sau poate dati o explicatie clara?
Răspuns (15 iul 2021, 12:23):
caietul de sarcini esste ca bază, formularul 5 a fost publicat ca anexă pentru participanți ca mai ușor să intocmească devizul de cheltuieli, dar pentru cei care nu au nevoie de formularul 5 nu trageți atenție la el.
Data:
15 iul 2021, 14:09
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
poz. 32 tip capac cu rama- nici in caiet de sarcini nici in Forma 5 nu este indicat
Răspuns (15 iul 2021, 14:19):
conform caietului de sarcini
Data:
15 iul 2021, 14:36
Subiectul întrebării:
Răspuns (15 iul 2021, 14:19): conform caietului de sarcini
Întrebare:
Pai nu este stipulat tipul puteti sa dati un raspuns adecvat?
Răspuns (15 iul 2021, 14:47):
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B
Data:
16 iul 2021, 10:33
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz 62- Forma 5 resurs Розетка одномест. для откр уст.РСб11-3-ФСр norma este de 1 buc - rezulta ca DVS solicitati priza in cantitate de 0.01 buc? (08-03-591-8 este la 100 buc )
Răspuns (16 iul 2021, 11:12):
caietul de sarcini esste ca bază, formularul 5 a fost publicat ca anexă pentru participanți ca mai ușor să intocmească devizul de cheltuieli, dar pentru cei care nu au nevoie de formularul 5 nu trageți atenție la el.
Data:
16 iul 2021, 11:17
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz 13 scara tehnologica, tipul beton ? (nu este stipulat nici in caiet de sarcini nici in Forma 5 ) si capacul totusi este de tip T sau L?
Răspuns (16 iul 2021, 11:59):
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI, FORMULARUL 5 NU SE IA CA BAZA
Data:
16 iul 2021, 12:48
Subiectul întrebării:
Răspuns (16 iul 2021, 11:59):
Întrebare:
Poz 13 scara tehnologica, tipul beton ? (nu este stipulat nici in caiet de sarcini nici in Forma 5 ) si capacul totusi este de tip T sau L? Răspuns (16 iul 2021, 11:59): CONFORM CAIETULUI DE SARCINI, FORMULARUL 5 NU SE IA CA BAZA Recititi intrebarea!!!
Răspuns (16 iul 2021, 13:29):
Formulati corect intrebrea, indicati cod resurse.
Data:
16 iul 2021, 12:48
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Poz 13 scara tehnologica, tipul beton ?
Răspuns (16 iul 2021, 13:30):
Formulati corect intrebrea, indicati cod resurse.
Data:
16 iul 2021, 12:49
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
poz. 32----- tip capac cu rama?
Răspuns (16 iul 2021, 13:30):
Formulati corect intrebrea, indicati cod resurse.
Data:
16 iul 2021, 12:50
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Explicati Poz.25 Montarea cablurilor electrice ?
Răspuns (16 iul 2021, 13:31):
Formulati corect intrebrea, indicati cod resurse.
Data:
16 iul 2021, 14:22
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru a formula corect intrebarea Devizele trebuie sa aiba cel putin denumire, poz.13-CA03F
Răspuns (16 iul 2021, 15:32):
Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
Data:
16 iul 2021, 14:24
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru a formula corect intrebarea Devizele trebuie sa aiba cel putin denumire, poz. 32-AcE07B
Răspuns (16 iul 2021, 15:35):
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B
Data:
16 iul 2021, 14:26
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Pentru a formula corect intrebarea Devizele trebuie sa aiba cel putin denumire, poz.25 - nu are simbol /cod resurse
Răspuns (16 iul 2021, 15:38):
Montarea cablurilor electrice (prevazut in compartimentul de electricitate)
Data:
17 iul 2021, 09:59
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
Buna ziua cum putem sa demonstram experienta similara in ultimii 5 ani cu proces verbal de receptie finala a lucrarilor,daca acest proces , se executa dupa perioada de garantie Sau, poate solicitati proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor?
Răspuns (17 iul 2021, 10:09):
În conformitate cu ordinul nr. 69 din 05/07/2021.
Data:
17 iul 2021, 10:47
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
In anuntul de participare punctul 18 termenul de garantie a lucrarilor este indicat de min. 24 an. Care este perioada?
Răspuns (18 iul 2021, 09:32):
perioade este de 24 luni
Data:
17 iul 2021, 14:18
Subiectul întrebării:
Documentati de licitare
Întrebare:
Răspuns (17 iul 2021, 10:09): În conformitate cu ordinul nr. 69 din 05/07/2021. Si unde gasim acest ordinal, cine la emis si unde e publican?
Răspuns (18 iul 2021, 09:34):
MINISTERUL FINANȚELOR ORDIN Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări Publicat : 18-06-2021 în Monitorul Oficial Nr. 147-151 art. 658
Data:
17 iul 2021, 14:24
Subiectul întrebării:
Documentatia de licitatie
Întrebare:
Legea 131 art. 35 aln 2 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.
Răspuns (18 iul 2021, 09:44):
răspundem conform întrebărilor formulate
Data:
19 iul 2021, 08:26
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Explicati Poz.25 Montarea cablurilor electrice ? Răspuns (16 iul 2021, 13:31): Formulati corect intrebrea, indicati cod resurse. ------ Ce resurse si cu ce norma contine pozitia respectiva?
Răspuns (19 iul 2021, 16:14):
Poziția cu cablu e poziție informativă, nu necesită includerea careva resurse sau cod normă, informez că cablul ВПВ este prevazut în devizul pentru rețele electrice.
Data:
19 iul 2021, 08:27
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Răspuns (16 iul 2021, 15:32): Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ------- marca Betonului ????
Răspuns (19 iul 2021, 16:07):
Ne cerem scuze de raspuns dar noi ca autoritate contractantă nu suntem specialiști în construcții, dar cu proiectantul nu am putut face legatură pâna azi. Acuma putem să vă răspundem la întrebe, raspunsul fiind - beton B 15. Mizăm pe întelegerea dumneavoastră, și așteptăm să plăsați oferta pe platformă.
Data:
19 iul 2021, 08:34
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Răspuns (16 iul 2021, 15:35): Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B -------- ce fel de capac vreti greu tip T sau usor tip L? (sper sa nu mai scrieti continutul la pozitii, dati o data un raspuns adecvat)
Răspuns (19 iul 2021, 16:05):
Ne cerem scuze de raspuns dar noi ca autoritate contractantă nu suntem specialiști în construcții, dar cu proiectantul nu am putut face legatură pâna azi. Acuma putem să vă răspundem la întrebe, raspunsul fiind - capac de tipul T. Mizăm pe întelegerea dumneavoastră, și așteptăm să plăsați oferta pe platformă.
Data:
20 iul 2021, 13:05
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
In anuntul de participare punctul 18 termenul de garantie a lucrarilor este indicat de min. 24 an. Care este perioada?
Răspuns (20 iul 2021, 13:45):
verificati este 24 luni
Data:
20 iul 2021, 14:49
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
Pentru dovada experienței similare, solicitați ca obligativitate prezentarea procesului-verbal de recepție finală pentru pentru contractele executate. Conform prevederilor pct.40 din Ordinul nr.69 emis de Ministerul Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări Contractele prezentate ca dovadă a experienței similare trebuie „confirmate prin prezentarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesului-verbal de recepție finală”. Acest lucru înseamnă că poate fi prezentat unul din aceste două tipuri de procese-verbale de recepție, fără a se limita la unul anumit. Ceea ce faceți dvs contravine art.7 alin. c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, întru cît perioada de garanție după care se semnează procesul verbal de recepție finală cumulată cu perioada de execuție în unele cazuri depășește termenul de 5 ani pentru contracte de valoarea similară. În acest sens solicităm remediarea acestei prevederi în conformitate cu prevederile pct.40 din Ordinul nr.69 emis de Ministerul Finanțelor, în caz contrar vom depune contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
Răspuns (20 iul 2021, 14:50):
verificati anuntul
Data:
20 iul 2021, 14:50
Subiectul întrebării:
Clarificări
Întrebare:
Pentru dovada experienței similare, solicitați ca obligativitate prezentarea procesului-verbal de recepție finală pentru pentru contractele executate. Conform prevederilor pct.40 din Ordinul nr.69 emis de Ministerul Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări Contractele prezentate ca dovadă a experienței similare trebuie „confirmate prin prezentarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesului-verbal de recepție finală”. Acest lucru înseamnă că poate fi prezentat unul din aceste două tipuri de procese-verbale de recepție, fără a se limita la unul anumit. Ceea ce faceți dvs contravine art.7 alin. c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, întru cît perioada de garanție după care se semnează procesul verbal de recepție finală cumulată cu perioada de execuție în unele cazuri depășește termenul de 5 ani pentru contracte de valoarea similară. În acest sens solicităm remediarea acestei prevederi în conformitate cu prevederile pct.40 din Ordinul nr.69 emis de Ministerul Finanțelor, în caz contrar vom depune contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
Răspuns (20 iul 2021, 14:51):
q
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".