+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 23.04.2021 15:20
până la 04.05.2021 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 04.05.2021 12:00
până la 14.05.2021 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 12 671 000 MDL
Perioada clarificărilor: 23 apr 2021, 15:20 - 4 mai 2021, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 mai 2021, 12:00 - 14 mai 2021, 10:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

---
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Drăgălin Cristian
Telefonul de contact
+37322212296
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
23 apr 2021, 15:20
Valoarea estimată (fără TVA)
12 671 000 MDL
Achizitii.md ID
21038932
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, Chisinau, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Durata contractului
24 mai 2021 03:00 - 30 sept 2021 03:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
documente licitatie lucrări asfalt Ialoveni, Hîncești
Documentele la ofertă
Documente de licitație
23.04.21 15:20
Anunt de participare asfalt Ialoveni, Hîncești
Documentele la ofertă
Anunț de participare
23.04.21 15:20
DUAE asfalt Ialoveni, Hîncești
Documentele la ofertă
DUAE
23.04.21 15:20

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

SC”DROMAS-CONS”S.R.L.

Preţul ofertei: 9 677 796,54 MDL
Statut: Învingător
Motivul: În baza hotărârii grupului de lucru al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” nr. ocds-b3wdp1-MD-1619179973561 din 04.06.2021 ce ține de evaluarea rezultatelor licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1619179973561 din 14.05.2021, în vederea achiziționării lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, vă comunicăm următoarele: Oferta câștigătoare este cea care întrunește toate cerinţele minime de calificare şi are cel mai mic preţ fără TVA. Criteriul de apreciere a ofertei câştigătoare a fost comunicat operatorilor economici prin documentația de atribuire. Operatorul economic S.C. ,,Dromas-Cons,, S.R.L. a propus cel mai mic preț de 9 677 796,54 (nouă milioane șase sute șaptezeci și șapte mii șapte sute nouăzeci și șase lei, 54 bani) fără TVA și 11 613 355,81 (unsprezece milioane șase sute treisprezece mii trei sute cincizeci și cinci lei, 81 bani) inclusiv TVA, cu corespunderea cerințelor înaintate. Prin demersul nr.06-22/3116 din 24.05.2021 au fost solicitate clarificări operatorului economic S.C. ,,Dromas-Cons,, S.R.L. privind oferta anormal de scăzută, la care prin scrisoarea nr. 86 din 25.05.2021 S.C. ,,Dromas-Cons,, S.R.L. și-a argumentat prețul ofertei. Oferta câștigătoare corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele de licitaţie ce ţine de experienţă similară, de asemenea au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-a constituit garanţia pentru ofertă, devizele şi alte documente necesare calificării. La evaluarea părţii financiare a ofertei s-a constatat că operatorul economic câștigător a elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzând toate lucrările şi respectând toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei conform caietului de sarcini. Luând în consideraţie specificul lucrărilor, operatorul economic desemnat câştigător a dat dovadă de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de specificul achiziţiei. Contractul de antrepriză va fi încheiat cu ofertantul câştigător numai după expirarea termenului de așteptare de 6 zile de la data comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire, în conformitate cu art.32 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 şi va cuprinde toate datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentația de atribuire. După semnarea contractului, autoritatea contractantă va elibera garanţia pentru ofertă. Potrivit ordinului Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice ,,Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,,.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

S.A. LUSMECON

Preţul ofertei: 9 752 627,29 MDL
Statut: Anulat
Motivul: eroare deschidere ofertă
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
3
Denumirea participantului:

Nouconst

Preţul ofertei: 10 461 106,26 MDL
Statut: Anulat
Motivul: eroare deschidere ofertă
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
4
Denumirea participantului:

I.M.Badprim SRL

Preţul ofertei: 11 371 251,16 MDL
Statut: Anulat
Motivul: eroare deschidere oferta
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări