Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 250 000 MDL
Perioada clarificărilor: 11 nov 2020, 15:05 - 15 nov 2020, 17:00
Perioada de depunere a ofertelor: 15 nov 2020, 17:00 - 17 nov 2020, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Lucrări de tratare cu soluție ignifugă, în trei straturi, a acoperișului sediului Curţii Supreme de Justiţie din str. M. Kogălniceanu 70. (Garanţie 5 ani)
Informația despre anulare
Motivul anulării
Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit ¬d) .
Argumentare: - Oferta nu au fost elaborată şi prezentată în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;
- Are o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;
- Prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşeşte valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
Data anulării
19 nov 2020, 11:34
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Curtea Supremă de Justiție
Codul fiscal/IDNO
1006601004183
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Fatima GAMURAR
Telefonul de contact
022-22-55-04; 069312103
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
11 nov 2020, 15:05
Data ultimilor modificări
19 nov 2020, 11:34
Achizitii.md ID
21030619
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de evaluare
Costul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Lucrări de Ignifugare
Buget: 250000.0 MDL
Anulată
Data:
13 nov 2020, 16:29
Subiectul întrebării:
Cerere de clarificări
Întrebare:
SRL Bilingprim mun.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 6 E-mail bilingprim@mai.ru Tel. 022 419539, mob. 069151658 Solicitare de clarificări Către: Autoritatea contractantă: Curtea Supremă de Justiție, c/f 1006601004183, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu,70. Licitația ocds-b3wdp1-MD-1605096407114, Lucrări de Ignifugare, CPV: 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri, 2892,0M2. Biroului de Achiziții Publice. Stimați domni, referitor la invitația de participare privind achiziționarea lucrării de ignifugare a lemnului, prin procedura de achiziție de valoare mică, cod CPV 45300000-0, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: anunțul de participare, care considerăm că conține nejustificat sintagma «Se va prezenta doar de către agentul economic declarat cîștigător», tabelul: (documentele de calificare ale agenților economici descrierea criteriului/cerinței),( modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/ cerinței), astfel: P.6. Declarația privind experiența similară- modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței forma 3.9 Original sau copie prin aplicarea semnăturii și ștampilei, cu prezentarea obligatorie /cumulativ/ în copii / (la sfîrșitul propoziției se adaugă cuvîntul în copii, deși, la începutul propoziției, se menționează original sau copie/ și se ataugă sintagma: Se va prezenta doar de către agentul economic declarat cîștigător. P.9 Avizul Agenției pentru Supraveghere tehnică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii RM: Se va prezenrta doar de către agentul economic declarat cîștigător P.11 Perioada de garanție a lucrărilor: Se va prezenta doar de către agentul economic declarat cîștigător Prin sintagma: Se va prezenta doar de către agentul economic declarat cîștigător, se încalcă drepturile altor agenți economici, care intenționează să participe la concurs și care întrunesc toate criteriile prevăzute în anunțul/invitație, nominalizat, și sunt gata să prezinte comisiei toate documentele confirmative. Cu părere de rău, acest fapt nu face absolut transparente achizițiile publice și nu exclude factorii coruptibili, deoarece noi nu vom cunoaște dacă cîștigătorul va prezenta astfel de documente sau nu, după ce va avea deja statut de cîștigător. Totodată, acest fapt contravine Legii Nr.131 din 03-07-2015 Privind achiziţiile publice. Cererea ofertelor de preţuri, art.57 alin.(4) «Este declarată cîştigătoare oferta care satisface toate cerinţele conform criteriului de atribuire prevăzut în anunțul/invitaţia de participare». Prin urmare,în speța dată se sugerează direct, că agentul economic, mai întîi va fi declarat cîștigător, apoi se va verifica dacă acesta întrunește celelalte criterii prevăzute în anunțul/invitație, fapt cu care noi nu suntem deacord categoric. În acest context, solicităm, sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus. Cu respect, Directorul Mihai Alexuța
Răspuns (14 nov 2020, 14:27):
Grupul de lucru pentru achiziţiile publice din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, Vă aduce la cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu respectarea Legii Nr.131 din 03.07.2015, Hotărârii Nr. 665 din 27.05.2016, Hotărârii Nr. 667 din 27.05.2016, precum şi a altor prevederi legale în vigoare şi în nici într-un caz nu sunt admisibile careva acţiuni sau decizii ce ar pune la îndoială încrederea publică faţă de modul şi buna efectuare a achiziţiilor publice. Referitor la clarificările solicitate şi aspectele menţionate supra, relatăm umătoarele: • Sintagma “Se va prezenta doar de către agentul economic declarat câștigător” a fost folosită deoarece procedura de achiziţie urmează a fi precedată de licitația electronică, care se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei, în cazul dat pe cel mai scăzut cost, conform rezultatelor licitaţiei, evaluarea ofertelor va avea loc începând de la oferta cu cel mai scăzut cost, prin verificare întreg setului de documente solicitat în învitaţia de participare cu îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. Ca urmare, ofertantul care a oferit cel mai scăzut cost, iar oferta corespunde tuturor cerinţelor de calificare, este declarat câştigător. Din acest considerent este un non-sens de a solicita prezentarea întreg setului de documente de la ceilalţi ofertanţi ai căror ofertă are un cost mai mare faţă de oferta câştigătoare. Totodată menţionăm că prin folosirea sintagmei nominalizate nu se îngrădeşte dreptul ofertanţilor de a încărca întreg setul de documente o data cu depunerea ofertei. Neîntemeiată şi irelevantă este concluzia agentului economic prin afimarea că:“…se încalcă drepturile altor agenți economici, care intenționează să participe la concurs și care întrunesc toate criteriile prevăzute în anunțul/invitație, nominalizat, și sunt gata să prezinte comisiei toate documentele confirmative”. • Referitor la “P.6. Declarația privind experiența similară- modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței forma 3.9 Original sau copie prin aplicarea semnăturii și ștampilei, cu prezentarea obligatorie /cumulativ/ în copii / (la sfîrșitul propoziției se adaugă cuvîntul în copii, deși, la începutul propoziției, se menționează original sau copie/ și se ataugă sintagma: Se va prezenta doar de către agentul economic declarat cîștigător.” se are în vedere că anume Formularul 3.9 să fie în original sau copie prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, iar prezentarea obligatorie /cumulativ/ în copii la : - contracte ce au avut ca obiect execuția unor lucrări - acte de recepție la terminarea lucrărilor la contractele prezentate – recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare in ultimii 5 ani.
Data:
14 nov 2020, 12:13
Subiectul întrebării:
Valabilitatea ofertelor
Întrebare:
Buna ziua va rog sa specificati perioada valabilitatii ofertelor.
Răspuns (14 nov 2020, 12:16):
Bună ziua! Termenul de valabilitate a ofertelor va fi de 40 zile.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".