1
Perioada de actualizare
de la 10.09.2020 13:26
până la 22.09.2020 00:00
2
Propunerea ofertelor
de la 22.09.2020 00:00
până la 25.09.2020 00:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 000 000 MDL
Perioada clarificărilor: 10 sept 2020, 13:26 - 22 sept 2020, 0:00
Perioada de depunere a ofertelor: 22 sept 2020, 0:00 - 25 sept 2020, 0:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de proiectare a soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC al MAI
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Codul fiscal/IDNO
1006601000473
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 A
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Irina Vizir
Telefonul de contact
022739368
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
10 sept 2020, 13:26
Data ultimilor modificări
15 sept 2020, 9:33
Achizitii.md ID
21028110
CPV
79900000-3 - Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
caiet de sarcini proiectare retele igc_fin (2).docx
Documentele la ofertă
10.09.20 13:26
duae_0 (1).doc
Documentele la ofertă
10.09.20 13:26
documentatia_standard_servicii.docx
Documentele la ofertă
10.09.20 13:26
anunt_de_participare.docx
Documentele la ofertă
10.09.20 13:26
Data:
15 sept 2020, 09:33
Subiectul întrebării:
Cerințele față de ofertanți
Întrebare:
Autorizaţia de acces la informaţia clasificată Potrivit art.1 al.2 a Legii RM nr.163 din 09.07.2020 “privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie” prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special. Potrivit pct.5 a Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice aprobat prin HG RM nr.1176 din 22.12.2010 informaţiile din domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice sînt secretizate, ţinînd cont de importanţa pe care o au pentru interesele şi/sau securitatea Republicii Moldova şi de consecinţele ce s-ar produce ca urmare a pierderii sau divulgării lor neautorizate. Potrivit pct.11 a aceluiaş Regulament drept temei pentru secretizarea informaţiilor, elaborate/primite în cadrul activităţii de administrare, de producţie, ştiinţifice şi de altă natură a autorităţilor publice şi altor persoane juridice şi aplicarea parafei de secretizare pe purtătorii lor materiali, este corespunderea cu:1) prevederile articolelor 7 şi 8 din Lege; 2) Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat; 3) nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate. Astfel, din documentaţia de atribuire nu rezultă că obiectivul proiectat urmează a fi autorizat în mod special, iar informaţiile ce urmează a fi prelucrate de executanţi se atribuie la informaţiile cu acces limitat, conform Legii RM nr.245 din 27.11.2008 “cu privire la secretul de stat”, precum şi corespund pct.11 a Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice aprobat prin HG RM nr.1176 din 22.12.2010. Aceaste condiţii exclud necesitatea deţinerii autorizaţiei de acces la secretul de stat, valabilă pentru gradul de secretizare a informaţiilor necesare activităţii efectuate. Totodată, considerăm că pentru cazul în care beneficiarul va institui cerinţe specifice de confidenţialitate pentru documentaţia de proiect elaborată, operatorul economic şi/sau angajaţii admişi, va putea semna o declaraţie de propria răspundere de nedivulgare a informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul elaborarării documentaţiei de proiect. Prin urmare condiţia de eligibilitate inclusă la pct.13 subpct.8 din Anunţul de participare privind achiziționarea serviciilor de proiectare a soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC a MAI privind deţinerea de ofertant a autorizaţiei de acces la informaţia clasificată sau echivalentul acesteia, nu este prevăzută de lege şi urmează a fi exclusă din documentaţia de atribuire, conform art.15 al.1 lit.e, 17 al.1 şi 9 şi 41 al.1 a Legii RM nr.131 din 03.07.2015 “privind achiziţiile publice”.
Răspuns (15 sept 2020, 16:58):
Vă aducem la cunoștință că, autoritatea contractantă nu a solicitat expres prezentarea Autorizație de acces la informația clasificată, dar și/ sau echivalentul acestuia ceea ce rezultă că, operatorul economic are posibilitatea de a prezenta orice alt document (declarație, demers, scrisoare de garanție etc.) prin care să confirme confidențialitatea informației.
Data:
16 sept 2020, 16:12
Subiectul întrebării:
Cerințele față de ofertanți
Întrebare:
Potrivit art.CX al.9 a Legii RM nr.185 din 21.09.2017 “cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative” la data publicării prezentei legi, Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Potrivit art.4/1 al.1 lit.a a Legii RM nr.160 din 22.07.2011 “privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător” licență – act permisiv care învestește titularul cu drept de a desfășura un anumit gen de activitate, integral sau parțial, asupra căruia se răsfrîng criteriile de licențiere stabilite de prezenta lege. Potrivit art.12/1 al.2 a aceleiaş legi genurile de activitate supuse licențierii sînt stabilite exhaustiv în anexa nr. 1. Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este admisă doar prin modificarea şi completarea Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licențelor, expus în anexa nr. 1. Potrivit Anexa nr.1 la Legea RM nr.160 din 22.07.2011 activitatea de proiectare nu este activitate licenţiată. Prin urmare condiţia de eligibilitate inclusă la pct.13 subpct.5 din Anunţul de participare privind achiziționarea serviciilor de proiectare a soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC a MAI privind deţinerea de ofertant a licenţei în domeniu valabilă minimum 12 luni de la momentul desfășurării procedurii de achiziții, nu este prevăzută de lege şi urmează a fi exclusă din documentaţia de atribuire, conform art.15 al.1 lit.e, 17 al.1 şi 9 şi 41 al.1 a Legii RM nr.131 din 03.07.2015 “privind achiziţiile publice”.
Răspuns (18 sept 2020, 11:08):
Îm documentația de atribuire s-a solicitat licența de activitate, însă ea se prezintă după caz: - dacă este valabilă; - și dacă, operatorul economic dispune de această licență. În cazul în care, operatorul economic nu dispune de licență de activitate, în conformitate cu prevederile alin. (3), art. 13 al Legii nr. 721/1996, cu modificările ulterioare, care stipulează că ,,sânt în drept să exercite activități de proiectare a construcțiilor, dirijare și verificare a lucrărilor de construcții, încercări de laborator, controlul intern al calității și gestionarea fondului construit specialiști atestați ca persoane fizice în nume propriu sau ca angajați ai agenților economici care desfășoară aceste activități”, prezintă doar documentele ce atestă personalul implicat în domeniul de proiectare, cerință stabilită în pct. 7 a tabelului care conține lista documentelor necesare a fi prezentate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".