+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 19.03.2020 14:54
până la 30.03.2020 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 30.03.2020 12:00
până la 10.04.2020 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 21 124 000 MDL
Perioada clarificărilor: 19 mart 2020, 14:54 - 30 mart 2020, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 30 mart 2020, 12:00 - 10 apr 2020, 10:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

---
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Drăgălin Cristian
Telefonul de contact
+37322212296
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
19 mart 2020, 14:54
Valoarea estimată (fără TVA)
21 124 000 MDL
Achizitii.md ID
21021472
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, Chisinau, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Durata contractului
27 apr 2020 03:00 - 31 oct 2021 02:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1 CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
documente licitatie lucrări G104 Costesti-Molesti
Documentele la ofertă
Documente de licitație
19.03.20 14:54
Anunt de participare lucrari G104 Costesti-Molesti
Documentele la ofertă
Anunț de participare
19.03.20 14:54
1.Volumul I Memoriu explcativ volume de lucrari
Specificaţie tehnică
Memoriu Tehnic
19.03.20 14:54
DUAE G104 Costesti-Molesti
Documentele la ofertă
DUAE
19.03.20 14:54

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

SC LUXGAZ SRL

Preţul ofertei: 17 957 533,12 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

DORTEHTRANS

Preţul ofertei: 17 969 580,19 MDL
Statut: Învingător
Motivul: În baza deciziei grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, nr. ocds-b3wdp1-MD-1584622102715 din 07.05.2020, ce ține de evaluarea rezultatelor licitației publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1584622102715 din 10.04.2020 în vederea achiziționării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1 grupul de lucru a adjudecat drept cîștigătoare oferta înaintată de S.R.L.”Dortehtrans” în asociere cu S.R.L.”Rutador”. La data de 15 mai 2020, de către operatorul economic S.R.L.”LUXGAZ” a fost înaintată Contestația în adresa Agenției Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, în continuare ANSC, solicitând suspendarea procedurii de achiziție. La data de 26 mai 2020, de către ANSC a fost emisă Decizia nr. 03d-308-20, prin care autoritatea contractantă a fost obligată să reevalueze oferta operatorului economic S.R.L.”LUXGAZ”. La data de 29 mai 2020, grupul de lucru a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a emis Decizia nr. ocds-b3wdp1-MD-1584622102715, potrivit căreia s-a constat că în urma reevaluării ofertei operatorului economic S.R.L.”LUXGAZ”, ultimul nu a prezentat Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, întru respectarea Anunțului de participare și Documentele de licitație or acesta este un document obligatoriu, impus prin cerințele Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 176 din 05.10.2018. Precizăm că, în cadrul altor proceduri de achiziție, organizate de către autoritatea contractantă la aceiași dată de 10.04.2020, Avizul menționat a fost prezentat cu mențiunea că ”au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect”, respectiv fiind negativ. Decizia Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curții de Apel din 06.03.2018, care a fost prezentată în adresa ANSC poate și confirmă că obligațiunile nominalizate în decizie propriu-zisă au fost onorate, însă Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică nr. 07/121/20, a fost emis la data de 18 martie 2020, cu valabilitatea 12 (douăsprezece) luni, fapt ce confirmă că S.R.L.”LUXGAZ” are înregistrate și alte cazuri similare, de care nu a informat ANSC, care fac imposibilă calificarea Avizului ca unul pozitiv or autoritatea contractantă i-a act și aplică informațiile prezentate de organul abilitat În partea ce ține de procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 29 noiembrie 2019, prezentat drept o confirmare a experienței similare la execuția lucrărilor de reparație capitală a str. Costiujeni, Turghenev, lucrări de plombare a străzilor din or. Codru mun. Chișinău în valoare de 17 340 000,91 lei, precizăm că acesta nu corespunde prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 285 din 25.05.1995 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, mai cu seamă a Anexe nr. 1, din considerentul că nu conține Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică (Inspecția de Stat în Construcții), care ar fi pct. 9, din Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, punct care lipsește integral din Procesul – verbal prezentat de S.R.L.”LUXGAZ”. Autoritatea contractantă, conform constatărilor ANSC referitor la cifra de afaceri înregistrată de către contestator consideră veridice probele administrate și constată că în anul 2019 S.R.L.” LUXGAZ ” a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 50 812 585 lei, iar media anuală pe ultimii 3 ani constituind 32 796 897, valoare care corespunde cerințelor solicitate prin DUAE la procedura dată. Respectarea prevederilor caietului de sarcini este obligatorie pentru toți participanții la licitație, iar proiectul de execuție, respectiv caietul de sarcini (formularul de deviz nr.1) fiind elaborat de către o instituție de proiectare și verificat în modul stabilit de instituția abilitată în acest sens, reprezintă baza formării ofertei financiare în temeiul calculelor efectuate în conformitate cu CPL.01.01-2012 (formularele 3, 5, 7). Ținând cont că prețurile unitare stabilite în ofertă sunt ferme pe întreaga perioadă de execuție a contractului, acceptarea devierilor de la cerințe ar crea un precedent neacceptabil în condițiile normelor actuale în construcții, dar nici nu asigură respectarea principiului egalității participanților la procedura de achiziție, astfel fiind considerată drept o încălcare. În contextul celor expuse, drept urmare a reevaluării ofertei operatorului economic S.R.L.” LUXGAZ”, care a avut loc în vederea respectării deciziei ANSC nr. 03d-308-20 din 26.05.2020, grupul de lucru a constatat că oferta prezentată de S.R.L. ” LUXGAZ” nu este conformă prevederilor documentelor de licitație și se respinge. Ținând cont de prevederile documentelor de licitație și legislației în vigoare, grupul de lucru va adjudeca drept câștigătoare oferta înaintată de S.R.L.”Dortehtrans” în asociere cu S.R.L.”Rutador” în valoare de 17 969 580,19 (șaptesprezece milioane nouă sute șaizeci și nouă mii cinci sute optzeci lei 19 bani) fără TVA, care întrunește toate cerințele de calificare. Contractul de achiziție va fi încheiat cu ofertantul câștigător doar după împlinirea termenului de așteptare de 6 zile, de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție, în vederea respectării prevederilor art. 31 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 și va cuprinde toate datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentația de atribuire.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
3
Denumirea participantului:

SC”DROMAS-CONS”S.R.L.

Preţul ofertei: 18 375 871,73 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
4
Denumirea participantului:

Vastavit SRL

Preţul ofertei: 18 927 899,38 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
5
Denumirea participantului:

IRINDA PRIM

Preţul ofertei: 19 999 155,58 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
6
Denumirea participantului:

S.A. LUSMECON

Preţul ofertei: 21 317 716,44 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
7
Denumirea participantului:

S.C. NELEDIMPEX S.R.L.

Preţul ofertei: 21 552 831,25 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
8
Denumirea participantului:

I.M.Badprim SRL

Preţul ofertei: 22 292 349,12 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Vizualizarea tuturor ofertelor pentru stabilirea a minimului de trei operatori economici calificaţi
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări