Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 400 000 MDL
Perioada clarificărilor: 22 aug 2019, 11:13 - 28 aug 2019, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 28 aug 2019, 10:00 - 2 sept 2019, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Serviciilor privind elaborare a studiului: „Evaluarea cadrul normativ și elaborarea recomandărilor pentru promovarea sistemelor solar termale pe teritoriul Republicii Moldova”
Informația despre anulare
Motivul anulării
În baza prevederilor art. 10 lit. c) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea), Agenția Achiziții Publice a examinat procedura de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1566460804998 din 22.08.2019 privind achiziționarea serviciilor privind elaborare a studiului: „Evaluarea cadrul normativ și elaborarea recomandărilor pentru promovarea sistemelor solar termale pe teritoriul Republicii Moldova”, inițiată de Agenția pentru Eficiență Energetică.
Scopul monitorizării constă în verificarea respectării prevederilor legale și a principiilor achizițiilor publice la etapa de inițiere a procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice.
Rezultatul monitorizării:
Din analiza documentelor atașate în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) au rezultat următoarele abateri/neconformități constatate în raport cu prevederile legale din domeniul achizițiilor publice. Verificând datele în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), s-a constatat că procedura a fost publicată la data de 22.08.2019, iar termenul-limită de depunere a ofertelor a fost stabilit la data de 02.09.2019. Astfel, fiind încălcate prevederile art. 57, alin. (6) din Lege, conform căruia, perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 12 de zile, pentru procedura de cererea ofertelor de preț.
MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
MD-2028, mun.Chişinău, şos. Hînceşti 53, tel: (022) : (022) 82-07-23, fax: 82-07-28,
e-mail: BAP@tender.gov.md
Calcularea termenelor, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil și implicit, art. 385, 388 (5) și 389. Totodată, s-a constatat că anunțul de participare este incomplet, nefiind respectat art. 29 alin. (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de participare cel puțin informația din anexa nr. 3 din Lege sus-menționată.
De asemenea, cerințele stabilite în documentația standard nu corespund cu cele din anunțul de participare, nefiind respectate prevederile art. 17 alin. (10) al Legii, conform căruia “Criteriile de calificare şi selecţie specificate în anunţul şi/sau invitaţia de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute în documentaţia de atribuire”. Potrivit art. 40 alin. (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare procedurii de atribuire.
Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) atașat de către autoritatea contractantă în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) este incomplet. Potrivit Ordinului nr. 177 din 09.10.2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziţiie uropean, publicat în Monitorul Oficial nr. 396-397/1525 din 12.10.2018, autoritatea contractantă completează DUAE, și anume, partea I, III-VII.
La fel, se constată că la fila cu documente de calificare solicitate de autoritatea contractantă, nu este indicat obligativitatea semnării electronice a actelor, nefiind respectate prevederile art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii și pct. 121 din Hotărârea de Guvern nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), potrivit cărora pe toate documentele ofertelor încărcate de operatorii economici este aplicată semnătura electronica.
Întru a respecta principiile de reglementare a relaţiilor privind achizițiile publice (art. 7 al Legii), autoritatea contractantă urmează ca pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor, să înlăture toate neajunsurile, prelungind termenul-limită de depunere a ofertelor conform prevederilor art.41 alin.1 al Legii.
Prezentul raport de monitorizare este întocmit de către Agenția Achiziții Publice în baza documentelor din sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) care nu exonerează de răspundere autoritățile contractane în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului de achiziție publică, precum și în legătură cu executarea contractelor de achiziții publice. În temeiul art. 15 alin. (2) lit. d) al Legii și pct. 21 al Hotărârii Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 cu privire la Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, Agenția Achiziții Publice solicită informarea în termen de 5 zile privind acțiunile întreprinse de către autoritatea contractantă la adresa de e-mail bap@tender.gov.md.
Data anulării
29 aug 2019, 10:53
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Agenția pentru Eficiență Energetică
Codul fiscal/IDNO
1011601000099
Adresa
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Alecu Russo, 1, et.10
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Mircea Migherea
Telefonul de contact
022499444
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
22 aug 2019, 11:13
Data ultimilor modificări
29 aug 2019, 10:53
Achizitii.md ID
21011488
CPV
79300000-7 - Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (servicii)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".