1
Enquiry period
with 11.06.2024 09:14
to 21.06.2024 10:00
2
Bidding period
with 21.06.2024 10:00
to 16.07.2024 12:00
24 days left
3
Auction
17.07.2024 15:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 400 000 MDL
Period of clarifications: 11 Jun 2024, 9:14 - 21 Jun 2024, 10:00
Submission of proposals: 21 Jun 2024, 10:00 - 16 Jul 2024, 12:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe

Sistem Informațional Automatizat pentru asistența medicală spitalicească a.2024

Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Alecu Russo 11/1
Web site
---
The contact person
Full name
Serviciu Achizitii Publice IMSP SCM SF Treime
Contact phone
+37322438237;
Purchase data
Date created
11 Jun 2024, 9:14
Date modified
17 Jun 2024, 12:07
Achizitii.md ID
21235873
CPV
48800000-6 - Sisteme de informare şi servere
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
12 Jun 2024, 16:47
Question's name:
Clarificare la Pag. 1 ” CAIET DE SARCINI pentru dezvoltarea Sistemului Informatic” pag. 8 ” Imрlеmеntаrе și suport 1. Servicii de imрlеmеntаrе”
Question:
Solicităm să precizați dacă Sistemul informațional pentru asistența medicală spitalicească ar trebui să fie un sistem nou (de sine stătător) sau o dezvoltare/achiziționare a unui sistem existent.
Answer (12 Jun 2024, 16:51):
Bună ziua. Pentru detalii tehnice și de conținut, vă rugăm să apelați persoana de contact indicată în anunțul de participare la pct.16 subpct.14
Date:
12 Jun 2024, 16:49
Question's name:
Clarificare la pag. 6 «Aplicatia informatice оfеrtаtа va fi de tip Hospiral lпfоrmаtion System»
Question:
Solicităm să indicați dacă există așa sistem informatic. Dacă da, rugăm să indicați denumirea oficială de la producător, a acestui sistem informatic de tip ”Hospital lnfоrmаtion System”. Solicităm să indicați o listă de tehnologii (stivă tehnologică), care vor fi necesare pentru Sistemul informațional pentru asistența medicală spitalicească (SIMS)? Solicităm să indicați o listă de specialiști, care trebuie să fie necesari pentru îndeplinirea acestui proiect. 1. Solicităm să indicați o listă de tehnologii, care trebuie să fie susținute de specialiști, după cum urmează: a) tehnologii - frontend, - backend, - tipul de bază de date, b) alte tehnologii, pe care specialiștii în întreținere trebuie să le cunoască 2. Solicităm să indicați ce responsabilități vor fi atribuite fiecărui specialist.
Answer (20 Jun 2024, 10:46):
Raspuns: Nu avem identificat un sistem anume. Avem nevoie de un sistem informațional ce ar acoperi toate necesitățile activitații unui spital de mare capacitate. Un sistem integru de management informațional a asistentei medicale de staționar ce contine managementul personalului, managmentul pacientului și al serviciilor acordate. În ceia ce privește specialiștii implicați și conexiunea cu serviciile prestate. Din partea solicitantului vor fi doar care vor putea menaja aplicația la nivel de administrator.
Date:
12 Jun 2024, 16:50
Question's name:
Clarificare la pag. 8 - ”CAIET DE SARCINI” ”Durata de imрlеmеntаrе - șase luni” pag.1 - ”ANUNT DE PARTICIPARE” ”12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de maxim 3 luni de la data primirii comenzii achizitorului.”
Question:
Solicităm să descrieți mai detaliat ce servicii ar trebui să fie furnizate în termen de 3 luni și ce servicii ar trebui să fie furnizate în termen de 6 luni.
Answer (20 Jun 2024, 10:54):
Peste 3 luni aplicația este necesar de a fi viabila și în decurs de 6 luni să fie implimentată.
Date:
12 Jun 2024, 16:50
Question's name:
Clarificare la pag.8 ” Servicii de imрlеmеntаrе • Serviciile de implementare customizate pentru spital vor cuprinde activități de Analiza, Customizare și Instruire utilizatori. Tot in cadrul acestor servicii intra recomandările furnizorului pentru dotările minime in spital.”
Question:
Solicităm să specificați, cum ar trebui să se prezinte sistemul după Customizare.
Answer (20 Jun 2024, 10:57):
Customizarea presupune completarea nomenclatoarelor interne specific cum ar fi lista secțiilor, lista posturilor, lista utilizatorilor și alte nomenclatoare care se vor nominaliza dupa o analiza a situației în instituție.
Date:
12 Jun 2024, 16:51
Question's name:
Clarificare la Pag. 11 ” Сеrințe funсțiоnаlе specifice. Intеrасțiunеа сu alte sisteme informaționale”
Question:
1. Solicităm să indicați lista tuturor sistemelor guvernamentale, cu care va trebui să se realizeze interacțiunea. 2. Interacțiunea se va face numai cu sistemele guvernamentale sau și cu altele? Pentru estimarea efortului de muncă, rugăm să furnizați lista completă a sistemelor informaționale, cu care se va interacționa, și scopul acestor interacțiuni, precum și tipul de informații transmise/primite. 3. Solicităm să confirmați, că dispuneți de toată documentația tehnică necesară, pentru sistemele APP existente, pentru a efectua interoperabilitatea. Vă rugăm să furnizați o listă a documentației disponibile. 4. Solicităm să confirmați, că sistemele existente au capacitatea tehnică de a asigura interoperabilitatea.
Answer (20 Jun 2024, 11:01):
Este necesar intertacțiune cu DRG-MIXT la nivel de transmitere informatie in format XML. Interacțiunea cu BD CNAM pentru verificarea statutului pacientului în regim on line, export date in sistemul contabil 1C, export date RU in SIERUSS.
Date:
12 Jun 2024, 16:52
Question's name:
Clarificare la pag. 7 ” D. Investigații de laborator și instrumentale: b. In cazul când analizele sau investigaliile sunt efectuate de сătrе aparataj digital rezultatele se vоr inregistra in BD automat”
Question:
1. Solicităm să enumerați lista de aparataj digital, care trebuie să fie utilizat în Sistemul informațional pentru asistența medicală spitalicească (SIMS). 2. Solicităm să confirmați, că dispuneți de toată documentația tehnică necesară, pentru aparataj digital, pentru a efectua înregistrarea datelor. Vă rugăm să furnizați o listă a documentației disponibile. 3. Solicităm să confirmați, că aparatajul digital are capacitatea tehnică de a furniza datele, care urmează să fie înregistrate in BD.
Answer (20 Jun 2024, 11:03):
Spitalul este o instituție de mare capacitate, ce se dezvoltă continuu, cu implementare de tehnologii diverse. Un sistem informațional ar trebui sa aibă capacitatea de a se adapta de fiecare dată la dezvoltarea sistemelor de diagnostic. În varianta de exceptie, pentru unele dispozitive datele pot fi colectate de operatori (doar pentru perioade scurte de timp).
Date:
12 Jun 2024, 16:52
Question's name:
Clarificare la pag. 25 ” 10. Modulul Resurse Umane  Evidența și gestionarea personalului  Procese de angajare și eliberare  Calcul și gestionare a vechimii în muncă  Urmărirea și administrarea instituțiilor  Gestionare concediilor și emiterea ordinelor  Generare de rapoarte și monitorizarea performanței”
Question:
Având în vedere, că potrivit descrierii, Modulul Resurse Umane nu face parte din procesele de asistență medicală spitalicească, este posibil să depunem o ofertă pentru acesta ca un lot separat?
Answer (20 Jun 2024, 11:05):
Modulul Resurse Umane trebuie sa facă parte din sistemul informațional și necesită a fi parte componentă a SI solicitat.
Date:
12 Jun 2024, 16:53
Question's name:
Clarificare la pag. 11 ” Сеrințe funсțiоnаlе specifice. Fisa реrsоnаlа а salariatului”
Question:
Solicităm să indicați, că dacă în lista Сеrințelor funсțiоnаlе specifice este indicată ”Fisa реrsоnаlă а salariatului”, aceasta presupune, că în sistem trebuie să fie implementat modulul ”Calcul salariului”?
Answer (20 Jun 2024, 11:09):
NU, salariazarea salariatului este acțiune contabilă și nu este necesară.
Date:
12 Jun 2024, 16:54
Question's name:
Clarificare la pag. 7 ”G. Audit medical а) Auditul medical vа аvеа posibilitate de verificare а corectitudinii completării docutnentației medicale, depistării еrоrilоr de codificare si vа transmite informația сătrе CNAM in formatul specificat de DRG ON-LINE b) Concomitent se vа efectua rароrtаrеа specifica dеsрrе serviciile acordate ре baza de DRG(CASE-MIXT)”
Question:
Solicităm să confirmați, că dispuneți de toată documentația tehnică necesară, pentru a efectua înregistrarea datelor în format specificat de DRG ON-LINE/ DRG(CASE-MIXT). Vă rugăm să furnizați o listă a documentației disponibile.
Answer (20 Jun 2024, 11:11):
DA, se necesită o formatare ce ar permite analiza în formatul specificat de DRG și transmiterea informației сătrе CNAM (xml).
Date:
12 Jun 2024, 16:54
Question's name:
Clarificare la pag. 23 ”păstrarea, arhivarea/inscriptarea pe CD sau DVD și transmiterea informațiilor specifice investigațiilor de tip imagistică medicale/pacient. Să permită crearea unui CD cu date și imagini ale pacienților ce include și o versiune gratuită a componentei de vizualizare imagini. Pentru ușoara navigare a CD-ului și economia de resurse ”
Question:
Înțelegem corect, că inscriptarea pe CD sau DVD a informației specifice investigațiilor de tip imagistică medicale/pacient trebuie să fie realizată direct din sistem? Sau presupune salvarea datelor inițial pe calculator, după care pe CD sau DVD?
Answer (20 Jun 2024, 11:13):
Din sistem este necesar acces la imaginile imagistice si posibilitatea de furnizare a CD și DVD pacientului.
Sistem informațional automatizat pentru asistența spitalicească
Date:
13 Jun 2024, 11:52
Question's name:
Numar de utilizatori maxim
Question:
Buna ziua, va rugam sa clarificati un numar aproximativ de utilizitori pentru SIA in totalitate, inclusiv cei externi (pentru schimburi de date).
Answer (20 Jun 2024, 11:14):
Ar fi de dorit număr nelimitat de utilizatori.
Sistem informațional automatizat pentru asistența spitalicească
Date:
13 Jun 2024, 11:54
Question's name:
Interfata
Question:
Va rugam sa specificati limba interfetei a software, daca este critic, sau sa enumarati posibilile limbi. Va multumim.
Answer (20 Jun 2024, 11:15):
Limbajul interfetei este limba Româna. Limbi suplimentare (rusa, engleza) ar constitui o prioritate.
Only authorized platform users may ask questions during the clarification period.