+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 05.08.2022 16:10
to 16.08.2022 11:00
3 days left
2
Bidding period
with 16.08.2022 11:00
to 25.08.2022 11:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 4 601 690 MDL
Period of clarifications: 5 Aug 2022, 16:10 - 16 Aug 2022, 11:00
Submission of proposals: 16 Aug 2022, 11:00 - 25 Aug 2022, 11:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Lucrări de reconstruirea acoperişului de tip şarpantă la (blocul A,E)
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2045, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Studenților 8/2
Web site
---
The contact person
Full name
Corneliu Solomon
Contact phone
069168599
Fax
---
Purchase data
Date created
5 Aug 2022, 16:10
Date modified
8 Aug 2022, 22:09
Achizitii.md ID
21061191
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
declaratie_ro (5).doc
Bidding Documents
-
5.08.22 16:10
documentația standard 2021_lucrari.doc
Bidding Documents
-
5.08.22 16:10
duae_ro 2021 (5).doc
Bidding Documents
-
5.08.22 16:10
anunt_lucrari acoperis modif 03.08.2022.doc
tenderNotice
Anunt de participare
5.08.22 16:19
Date:
8 Aug 2022, 22:09
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
Conducîndu-ne de ”Legea 131 03.07.2015 privind achizițiile publice, Articolul 22. Capacitatea tehnică şi/sau profesională, e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;” solicităm explicații de la AC cu referire la Anunțul de participare pct.10 (a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani minim 35 persoane; care sunt argumente tehnico-legale din punct de vedere a executării șantierului, de care Normativ în construcții NCM sa condus AC cînd a stabilit un mediu minim de 35 persoane, din pct. de vedere a OE, pentru acest obiect nu pot fi concentrați mai mult de 8-10 persoane. Acest numar efectiv medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani minim 35 persoane, sunt indicate în mod special pentru limitarea participării OE, prin care se irosește banul public. Solicităm respectuos AC să excludă acest pct. în caz contrar ne rezervăm dreptul să contestăm caietul de sarcini. Mulțumim anticipat.
Answer (9 Aug 2022, 16:08):
Bună ziua, ceea ce ține de întrebarea d-stră referitor la demonstrarea accesului la personal, vă infomăm următoarele: La stabilirea cerinței respective, Autoritatea contractantă a ținut cont de prevederile art.22 alin.3 lit.d) al Legii nr.131/2015, concomitent fiind respectate și prevederile art.7lit.i) din Legea menționată supra. În context, menționăm că termenul maxim de execuție necesar pentru satisfacerea în bune condiții a necesităților reale ale AC este de maxim 5 luni.Prin urmare la stabilirea cerințelor date s-a ținut cont de natura și complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, inclusiv nr total de ore de manoperă potrivit devizului estimativ elaborat în baza documentației de proiect, și nr de zile (limitat) în care urmează a fi executate lucrările respective, ca rezultat fiind calculat număr mediu efectiv de muncitori care urmează antrenați zilnic pentru executarea în bune condiții a volumului specificat de lucrări. Avînd în vedere cele expuse , în vederea utilizării eficiente a banilor publici, inclusiv minimalizarea riscului AC (dispoziții legale imperative prevăzute de art.7 lita) al Legii nr 131/2015), pentru a se putea califica, ofertanții urmează să demostreze întrunirea cerinței date.
Date:
8 Aug 2022, 22:43
Question's name:
Anunțul de participare
Question:
Conform Anunțului de participare pct.10 ”Lichiditatea generală 2021, Declarație egală s-au mai mare 130%.”, solicităm AC să ne explice care sunt termenii legali să majorați cifra medie de afacere de la minim 100% la 130 %, conducîndu-ne de ”Legea 131 03.07.2015 privind achizițiile publice ”Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire.” Solicităm autorității contractatnte să indice cifra medie de afacere minim 100 %, unde justifică că OE sunt fezabili să participe pentru procedura respectivă, oferint transparența în procesul achizițiilor publice.
Answer (9 Aug 2022, 16:12):
Stimat operator economic, art.21 din Legea 131/2015dispune că:Capacitatea economică şi financiară (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. În acest context, cifra dublă a valorii este permis de prevederile legale, iar suma ce depășește această valoare urmează a fi argumentată.
Date:
9 Aug 2022, 22:08
Question's name:
Anunțul de prticipare (întrebarea I)
Question:
Prin prezenta, solicităm AC să prezinte graficul de executie în baza termenului solicitat și cum vor fi implicate 35 persoane concomitent în termen de 5 luni calendaristice inclusiv calificarea tehnică a personalului pentru executatarea obiectului sus menționat..... Rugăm în mod repetat să utizați NCM în conformitate cu legea 721 RM.
Answer (12 Aug 2022, 16:15):
Va rugăm frumos să nu interpretați eronat, dacă sunteți o companie care are un rulaj dublu față de valoarea estimată și sunteți un contribuabil corect și nu achitați salariile în plic, numărul mediu de angajați solicitat este unul foarte mic. În acest context, Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07-05-2021 prevede la pct. 38 subpct. 4) că La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează: 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Astfel, legiuitorul nu a stabilit un nivel minim și maxim pe care trebuie să îl respecte autoritatea contractantă, or pentru a ne asigura că la procedura de achiziție publică vor participa operatori economic care au capacități să execute lucrarea într-un termen foarte scurt. Totodată, vă informăm că art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, care reglementează expres că pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În funcție de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, și de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Vă rugăm să respectați documentația de atribuire și depuneți clarificări dar nu duceți lumea în eroare.
Date:
9 Aug 2022, 22:32
Question's name:
Anunț de participare (întrebarea II)
Question:
Conform Anunțului de participare (Rugăm, în mod repetat să nu copiați un art. făr a utiliza formula de calcul pentru Lichiditatea generală ) Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100), expres să ne explicați cum AC a stabilit cuantum de 130%. Rugăm AC sa fie explicită pentru a dezminți interesul îngust de a promova o companie favorizată.
Answer (12 Aug 2022, 16:15):
Stimate operator economic, vă informăm că pct. 36 subpct. 2) din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07-05-2021 prevede că Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi: - lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); Astfel, documentația prevede minimul pe care urmează să îl aibă un ofertant, (care nu deține doar mapă și stilou) respectiv am considerat oportun să creștem acest indicator odată ce documentația prevede minimul nu și maximul pe care avem dreptul să îl cerem. Totodată, pentru a exclude insinuările dvs. vom accepta și compania pe care o reprezentați cu nivelul de 100%.
Date:
9 Aug 2022, 22:56
Question's name:
Anunțul de participare
Question:
Conform anunțului de participare participare solicităm AC, conform pct. 23 (Garanția bancară) ”Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante/eliberată de o bancă comercială, încarcată în sistem conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IP LT Ion Creangă, Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1021620005182 IBAN: MD18TRPCDV518440A01936A A cu nota “Garanţia pentru ofertă la Licitaţia Deschisă nr. ______ din ____________" original - cu semnătura electronică a operatorul economic” să explicați OE de ce se impune transfer la cont deoarece HOTĂRÂRE DE GUVERN cu Nr. 669 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări oferă posibilitatea următoarelor modalități de oferire a garanției bancare ”Art 127. Garanţia pentru ofertă se poate exprima în lei moldoveneşti sau în valută străină şi poate fi constituită, după cum se va preciza în documentaţia de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanţie bancară; 2) transfer pe contul autorităţii contractante; 3) cauţiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii.” Considerăm că AC prin impedimente create artificial si lipsite de argumentare legale își dorește atribuirea contractului unui OE favorizat.
Answer (12 Aug 2022, 16:16):
Cu referire la garanția bancară în primul rînd iarăși duceți lumea în eroare, vă rugăm să citi anunțul de participare, pct. 23 la care faceți referire prevede că Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante/eliberată de o bancă comercială, încarcată în sistem conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IP LT Ion Creangă, Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1021620005182 IBAN: MD18TRPCDV518440A01936A A cu nota “Garanţia pentru ofertă la Licitaţia Deschisă nr. ______ din ____________" original - cu semnătura electronică a operatorul economic, respectiv, “/” înseamnă “sau”, astfel am prevăzut 2 modalități de prezentare a garanției bancare, iar în al doilea rînd HOTĂRÂRE DE GUVERN cu Nr. 669 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări a fost abrogată în anul 2020, de HOTĂRÂRE Guvernului Nr. 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări. Ținem să vă informăm că forma de întocmirea a garanției pentru ofertă este un drept este un drept exclusiv al autorității contractante, or pct. 126 din Hotărîrea Guvernului 638 prevede că Garanția pentru ofertă se exprimă în lei moldovenești sau în valută străină și este constituită după cum se menționează în documentația de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) cauțiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii. respectiv, autoritatea contractantă este în drept să stabilească în documentația de atribuire forma de constituire a acesteia, din formele menționate mai sus. Solicităm respectuos să nu dați întrebări de dragul întrebărilor, clarificați dacă aveți ceva de clarificat.
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".