+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 07.07.2021 09:15
to 19.07.2021 12:00
2
Bidding period
with 19.07.2021 12:00
to 28.07.2021 10:00
3
Auction

4
Evaluation
5
Bids have been evaluated
Status Bids have been evaluated
Estimated value without VAT 7 223 000 MDL
Period of clarifications: 7 Jul 2021, 9:15 - 19 Jul 2021, 12:00
Submission of proposals: 19 Jul 2021, 12:00 - 28 Jul 2021, 10:00
Auction start date: will not be used

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

conform caietului de sarcini
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
The contact person
Full name
Drăgălin Cristian
Contact phone
+37322212296
Purchase data
Date created
Date modified
7 Jul 2021, 9:15
Estimated value (without VAT)
7 223 000 MDL
Achizitii.md ID
21041585
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Delivery address
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, Chisinau, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Contract period
2 Aug 2021 03:00 - 15 Dec 2021 02:00
List of positions
1)
Title
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă CPV: 45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
Quantity: 1.0
Unit of measurement: Bucata
Documents of the procurement procedure
DUAE macadam Căușeni, Ștefan Vodă
Bidding Documents
DUAE
7.07.21 09:15
Anunț de participare macadam Căușeni, Ștefan Vodă
Bidding Documents
Anunț de participare
7.07.21 09:15
Caiet de sarcini macadam Căușeni, Ștefan Vodă
Technical Specifications
Caiet de sarcini
7.07.21 09:15
Documente licitatie lucrari macadam Căușeni, Ștefan Vodă
Bidding Documents
Documentația standard
7.07.21 09:15

Ниже доступны оферты участников, документы к офертам вы можете посмотреть нажав на иконку папки.

На основе Решения рабочей группы для выбора победителя требуется:

1) Выбрать победителя нажав на кнопку признать победителем.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

3) После выбора победителя нажмите кнопку: "Принять решение".

Qualification
Participant(s) name(s)
Normalized price
Status
1
Participant(s) name(s):

SRL ,,ACIT-TRANS”

Normalized price: 6 861 848,33 MDL
Status: Cancelled
Reason: Oferta se respinge din considerente că nu corespunde cerințelor caietului de sarcini ce ține de materiale și cantități
Qualification documents
Documents provided with the proposal
2
Participant(s) name(s):

CREDO INDUSTRY

Normalized price: 6 925 775,29 MDL
Status: Winner
Reason: În baza hotărârii grupului de lucru al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” nr. ocds-b3wdp1-MD-1625637977530 din 09.08.2021 ce ține de evaluarea rezultatelor licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625637977530 din 28.07.2021, în vederea achiziționării lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, vă comunicăm următoarele: Conform clasamentului cel mai mic preț al ofertei a fost propus de operatorul economic S.R.L.”Acit-Trans”, iar în urma evaluării grupul de lucru a constatat că propunerea tehnică în special devizul de cheltuieli nu corespunde cerințelor caietului de sarcini. Astfel că, nu a fost luat în calcul coeficientul k=1,59 la calcularea cantității de ciment necesară, respectiv cantitatea ofertată este mai mică decît cea solicitată, iar în nomenclatorul de deviz DA134 a fost indicat piatră spartă LA25 conform EN13242+A1, dar în resurse este indicat alt material ”piatră spartă fracția 10-20 mm, 5-10 mm, 20-70 mm”, care nu corespunde standardelor europene în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, contrar prevederilor subpunctului 2 a punctului 125 a Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020, care prevede că ” cuantumul garanției pentru ofertă, care nu va depăși 2% din valoarea estimată a ofertei, fără taxa pe valoarea adăugată” garanția pentru ofertă, constituită sub formă de transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante, în suma totală de 72 230 lei include 12 038,33 lei TVA. Mai mult, la excluderea valorii TVA, suma primită nu constituie 1% din valoarea ofertei fără TVA, cuantum solicitat drept garanție pentru ofertă. Criteriu solicitat inclusiv și prin Anunțul de participare. În circumstanțele expuse și ținând cont de neconformitățile evaluate, grupul de lucru, califică oferta S.R.L.”Acit-Trans” ca neconformă cerințelor documentației de atribuire din care considerente se respinge potrivit punctului 135 a Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 Următorul pe listă care a propus cel mai mic preț al ofertei este operatorul economic S.R.L.”Credo Industry” în sumă de 6 925 775,29 (șase milioane nouă sute douăzeci și cinci mii șapte sute șaptezeci și cinci lei, 29 bani) fără TVA și 8 310 930,95 (opt milioane trei sute zece mii nouă sute treizeci lei, 95 bani) inclusiv TVA, cu corespunderea cerințelor înaintate. Oferta câștigătoare corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele de licitaţie ce ţine de oferta tehnică și oferta financiară, de asemenea au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-a constituit garanţia pentru ofertă, devizele şi alte documente necesare calificării. La evaluarea părţii financiare și tehnice a ofertei s-a constatat că operatorul economic câștigător a elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzând toate lucrările şi respectând toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei conform caietului de sarcini. Luând în consideraţie specificul lucrărilor, operatorul economic desemnat câştigător a dat dovadă de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de specificul achiziţiei. Contractul de antrepriză va fi încheiat cu ofertantul câştigător numai după expirarea termenului de așteptare de 6 zile de la data comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire, în conformitate cu art.32 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 şi va cuprinde toate datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentația de atribuire. După semnarea contractului, autoritatea contractantă va elibera garanția pentru ofertă. Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice ,,Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,,.
Qualification documents
Documents provided with the proposal
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications