+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 07.06.2021 17:08
to 21.06.2021 16:00
23 hours left
2
Bidding period
with 21.06.2021 16:00
to 28.07.2021 10:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 8 000 000 MDL
Period of clarifications: 7 Jun 2021, 17:08 - 21 Jun 2021, 16:00
Submission of proposals: 21 Jun 2021, 16:00 - 28 Jul 2021, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2003, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Durleşti, str. Alexandru cel Bun 5.
Web site
---
The contact person
Full name
Eleonora Saran
Contact phone
022584478
Fax
---
Purchase data
Date created
7 Jun 2021, 17:08
Date modified
18 Jun 2021, 9:17
Achizitii.md ID
21040491
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
caiet de sarcini 4.signed.pdf caiet de sarcini 4.signed.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini 4
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 3.signed.pdf caiet de sarcini 3.signed.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini 3
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 2.signed.pdf caiet de sarcini 2.signed.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini 2
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 1.signed.pdf caiet de sarcini 1.signed.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini 1
7.06.21 17:08
declaratie_ro (1).doc
Bidding Documents
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 5.signed.pdf caiet de sarcini 5.signed.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini 5
7.06.21 17:12
duae_ro_0 (3).signed.pdf duae_ro_0 (3).signed.pdf
Bidding Documents
Documentul Unic de Achizitie European
11.06.21 14:18
documentatia standart.signed.pdf documentatia standart.signed.pdf
Bidding Documents
documentatia standart
11.06.21 14:18
anunt acrtierul gribov.signed.pdf anunt acrtierul gribov.signed.pdf
Bidding Documents
anunt de participare
11.06.21 14:18
Date:
8 Jun 2021, 15:54
Question's name:
Documentele de licitatie
Question:
Care este suma de lichiditati necesara 1 mln sau 10 mln lei?
Answer (8 Jun 2021, 16:57):
10 000 000 lei.Vom efectua modificarile necesare in cel mai scurt timp
Date:
9 Jun 2021, 11:13
Question's name:
Documentele de licitatie
Question:
Cum poate fi suma de liciditati necesara mai mare de cat valoarea licitatiei ? (si ce legatura are suma cu TVA)
Answer (9 Jun 2021, 15:03):
art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
Date:
11 Jun 2021, 08:31
Question's name:
Răspuns (9 iun 2021, 15:03): art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
Question:
Nu este asa criteriu in aricolul 21 Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare; c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv. (3) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului. (4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (5) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (6) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (5), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. (7) Atunci cînd ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.
Answer (11 Jun 2021, 12:51):
AC va opera modificarile necesare.
Date:
11 Jun 2021, 08:54
Question's name:
Intrebare
Question:
Suma nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa se refera la cifra medie de afacere nu si la lichiditati. Trebuie sa justificati legal aceasta cerinta.
Answer (11 Jun 2021, 12:50):
AC va opera modificarile necesare.
Date:
12 Jun 2021, 01:21
Question's name:
punct. 28, Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare in suma de minim
Question:
Egal sau mai mult decît 8 000 000,00 lei cu TVA, confirmată prin semnătură electronică, puteti explica sensul acestui puct ? ori este o simpla ilaturare a concuretei, prin urmare o compania de timp mic 30< agajati, dar cu posibilitatea de a executa aceasta lucrare este inlaturata din concurs prin prinsma punctului inclus de dmv-sta (va sugerez sa aplicati experienta altor primarii, platforma M-tender e plina de exemple.. cu cifre si mai mare ca a DMV-stra, dar nu se solcita asa cerinta CRITICA ca disponibilitate a 8 mil lei in cont)
Answer (14 Jun 2021, 08:16):
Avind in vedere o experienta mai putin placuta anterior, AC se asigura despre demonstrarea capacit['ii financiare a OE.Este o cerinta impusa legal. Deasemenea AC va tine cond si de data inregistrarii persoenei juridice.
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".