+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 29.04.2021 16:00
to 15.05.2021 09:45
1 day left
2
Bidding period
with 15.05.2021 09:45
to 15.06.2021 09:00
3
Auction
16.06.2021 15:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 498 356 865,92 MDL
Period of clarifications: 29 Apr 2021, 16:00 - 15 May 2021, 9:45
Submission of proposals: 15 May 2021, 9:45 - 15 Jun 2021, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
Blanchete cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, permise de conducere şi certificate de înmatriculare
Information about customer
Title
Agentia Servicii Publice
Fiscal code/IDNO
1002600024700
Address
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
The contact person
Full name
Victoria Eșanu
Contact phone
022504714
Fax
---
Purchase data
Date created
29 Apr 2021, 16:00
Date modified
13 May 2021, 9:45
Achizitii.md ID
21039142
CPV
22400000-4 - Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae.docx
Bidding Documents
29.04.21 16:00
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Bidding Documents
29.04.21 16:00
documentatia standard.docx
Bidding Documents
29.04.21 16:00
declaratie.signed.pdf declaratie.signed.pdf
Bidding Documents
29.04.21 16:00
declaratie.doc
Bidding Documents
29.04.21 16:00
Date:
5 May 2021, 15:04
Question's name:
Criterii de participare
Question:
Argumentați vă rog necesitatea de a deține cifra de afacere de minim 525 mln. lei cumulativ pentru perioada de ultimii 3 ani ? Cerința este menționată în punctul 10 din tabela criteriilor de calificare. Mulțumim
Answer (6 May 2021, 12:56):
Cifra de afaceri de minimum 525 mln. lei cumulativ pentru perioada din ultimii 3 ani (2018-2020) în domeniul de activitate aferent obiectului achiziției, a fost stabilită în limitele prevăzute de art. 21 alin (1) lit. c) și alin (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care indică următoarele: (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În sensul alin.(1) lit.c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepţia cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Totodată relatăm că întrebarea privind ”argumentarea cifrei de afaceri” nu reprezintă ”clarificări” în sensul art. 35 din Legea precitată.
Date:
7 May 2021, 14:12
Question's name:
Solicitare de clarificari
Question:
INTREBAREA NR.1: In cadrul cap. 15 din Anuntul de participare, la pct. 2 din tabel, se mentioneaza ca oferta cuprinde formularele: F 3.1, F 4.1, F 4.2: “Oferta (F 3.1, F 4.1, F 4.2)”. Va rugam sa confirmati ca operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei financiare doar dormularele F 3.1 si F 4.2 si in cadrul ofertei tehnice doar formularul F4.1, fara alte documente / descrieri / atasamente. INTREBAREA NR.2: Va rugam sa confirmati ca Declaratia pe propria raspundere privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, solicitata in Anuntul de participare, la pct. 3 din tabel, NU trebuie prezentata impreuna cu oferta ci doar ulterior, la solicitarea expresa a autoritatii contractante. INTREBAREA NR.3: In cadrul cap. 15 din Anuntul de participare, la pct. 4 din tabel, se solicita Garanţia pentru ofertă in cuantum de 1%. Avand in vedere ca demersurile pentru emiterea garantiei pentru oferta trebuie realizate cu mult inainte de determinarea valorii finale a ofertei, precum si faptul ca propunerea financiara este confidentiala iar comunicarea valorii ofertei, inainte de data limita de depunere a ofertelor, catre institutia bancara impiedica asigurarea acestei confidentialitati, va rugam sa confirmati ca se accepta ca valoarea garantiei pentru oferta sa fie 1% din valoarea estimata fara TVA a achizitiei. INTREBAREA NR.4: In cadrul cap. 15 din Anuntul de participare la pct. 5 din tabel, se solicita corespunderea sistemului de management a proceselor de imprimare securizata conform ISO 14298, demonstrate prin copia certificatului, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. Pentru asigurarea concurentei, va rugam sa confirmati ca acest certificat trebuie detinut doar de producatorii blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare furnizate si ca acest certificat nu trebuie detinut obligatoriu de catre ofertanti in cazul in care acestia nu sunt si producatorii acestor blanchete. INTREBAREA NR.5: In cadrul cap. 15 din Anuntul de participare la pct. 6 din tabel, se solicita corespunderea sistemului de management al securității informației conform ISO 27001 și ISO 27002 - Copia certificatului, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. Avand in vedere ca standardul ISO 27002 este un ghid/cod de buna practica pentru implementarea standardului ISO 27001 in cadrul unei companii, pentru acesta neexistand un certificat, va rugam sa confirmati faptul ca cerinta privind corespunderea sistemului de management al securității informației conform ISO 27001 și ISO 27002 este indeplinita in cazul in care ofertantul prezinta certificatul ISO 27001. INTREBAREA NR.6: Avand in vedere precizarea dumneavoastra din cap. 15 din Anuntul de participare cu privire la liniile din tabel marcate cu asterix (*): “În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 15 zile, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.”, va rugam sa confirmati ca documentele solicitate la pct. 7-18 din tabelul de la cap. 15 din Anuntul de participare NU trebuie prezentate impreuna cu oferta ci doar de catre ofertantul declarat castigator, la solicitarea expresa a autoritatii contractante. INTREBAREA NR.7: Cu privire la mentiunea dumneavoastra: “În cazul participării la procedura de achiziție publică a operatorului economic nerezident, acesta este obligat să prezinte documentele justificative recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova potrivit cadrului normativ în vigoare (apostilate, legalizate etc., după caz).”, va rugam sa confirmati ca, pentru documentele depuse / emise electronic in tara de origine a ofertantului, nu este aplicabila legalizarea / apostilarea acestora. INTREBAREA NR.8: Va rugam sa clarificati daca livrabilele corespunzătoare secțiunii “1.2 Tehnologia de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare” din CAPITOLUL II – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA), tabelul 2. Lista bunurilor și specificații tehnice, trebuie să includă: a) echipamentele hardware necesare personalizării pașapoartelor, respectiv a cardurilor in formatul ID-1 pe suport policarbonat? b) aplicațiile software ale soluțiilor de personalizar pașapoarte și carduri în formatul ID-1 pe suport policarbonat furnizate și licentele corespunzătoare acestora? În caz afirmativ, care este modalitatea de licențiere preferată: licență perpetuă sau drept de utilizare pe durata contractului? c) dreptul de utilizare al tehnologiilor de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare pe durata noului contract pentru tehnologiile de personalizare deja deținute de către autoritatea contractantă? În caz afirmativ, va rugam sa specificați care sunt aceste tehnologii și cine este furnizorul/producătorul acestora. INTREBAREA NR.9: În cazul în care autoritatea contractantă deține deja infrastructura hardware necesară personalizării actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, vă rugam sa precizați componența acestei infrastructuri, inclusiv a producătorului fiecărui echipament, modelul și anul de fabricație al fiecărui echipament, versiuni ale aplicațiilor software instalate pe echipamente și orice alte date necesare pentru a permite ofertanților ofertarea unor tehnologii de personalizare compatibile cu echipamentele existente. INTREBAREA NR.10: Vă rugam să precizați daca Tehnologia de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare trebuie să include și infrastructura PKI necesară emiterii pașapoartelor și a actelor de identitate.
Answer (13 May 2021, 09:33):
RĂSPUNS NR. 1: Confirmăm poziţia autorităţii contractante potrivit căreia operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei financiare doar formularele F 3.1 si F 4.2 şi in cadrul ofertei tehnice doar formularul F4.1. RĂSPUNS NR. 2: Confirmăm că Declaraţia pe propria răspundere privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani nu este necesar de a fi prezentată împreună cu oferta, ci ulterior în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. RĂSPUNS NR. 3: Cuantumul garanţiei pentru ofertă de 1% a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice şi nu trebuie să depăşească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată. RĂSPUNS NR. 4: Ofertantul (prin asociere sau individual)participant la procedura de achiziție publică trebuie să dispună de certificatul privind corespunderea cu sistemul de management al proceselor de imprimare securizate conform ISO 14298. RĂSPUNS NR. 5:. Confirmăm că cerința privind corespunderea sistemului de management al securității informației conform ISO 27001 și ISO 27002 este îndeplinită în cazul în care ofertantul prezintă certificatul ISO 27001. RĂSPUNS NR. 6: Confirmăm că documentele solicitate la pct. 7-18 din tabelul de la cap. 15 din Anunţul de participare NU trebuie prezentate împreună cu oferta ci doar de către ofertantul declarat câştigător, la solicitarea expresa a autorităţii contractante. RĂSPUNS NR. 7: În cazul participării la procedura de achiziție publică a operatorului economic nerezident, acesta este obligat să prezinte documentele justificative pe suport de hârtie sau în format electronic recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova potrivit cadrului normativ în vigoare (apostilate, legalizate etc., după caz). RĂSPUNS NR. 8: Operatorul economic participant la procedura de achiziție publică urmează să completeze Formularul specificațiilor tehnice (F. 4.1), luând în considerare și cerințele tehnice cu acces limitat (pct. 8 din Anunțul de participare). Tabelul 2. Lista bunurilor și specificații tehnice din CAPITOLUL II – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) nu se completează de către ofertant. RĂSPUNS NR. 9: Informaţia solicitată se regăsește în cerințele tehnice cu acces limitat (pct. 8 din Anunțul de participare). RĂSPUNS NR. 10: Informaţia solicitată se regăsește în cerințele tehnice cu acces limitat (pct. 8 din Anunțul de participare).
Date:
7 May 2021, 15:14
Question's name:
Solicitare de clarificari
Question:
INTREBAREA NR.1: Va rugam sa precizati daca, in cazul unei asocieri de operatori economici, trebuie utilizat un anumit model de acord de asociere. In caz afirmativ, va rugam sa il puneti la dispozitia operatorilor economici interesati. INTREBAREA NR.2: Anuntul de participare si documentatia aferenta au fost publicate in data de 29.04.2021, urmata de mai multe zile nelucratoare in perioada Sarbatorilor Pascale. Cerințele tehnice cu acces limitat nu au fost publicate in cadrul documentatiei, fiind puse la dispozitia operatorilor economici interesati doar prin depunerea unei solicitari insotita de o procura la sediul ASP. Avand in vedere restrictiile de calatorie impuse de pandemia de COVID-19, durata de obtinere a cerintelor tehnice cu acces limitat este mult mai mare in cazul operatorilor economici straini. Din cauza tuturor acestor circumstante, perioada propriu-zisa de elaborare a ofertei este mult redusa fata de cea indicata in portalul de achizitii. Considerand toate cele expuse precum si complexitatea tehnica si importanta obiectului achizitiei, va rugam sa decalati data limita de depunere a ofertelor cu minim 10 zile lucratoare. INTREBAREA NR.3: In cadrul CAPITOLULUI II - FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) al documentatiei si in cadrul Anuntului de participare este mentionat: “Cerințele tehnice cu acces limitat se prezintă la solicitarea operatorului economic, la sediul ASP, în baza cererii persoanei împuternicite cu prezentarea actului de identitate şi, după caz, a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar. În cerere trebuie să fie indicat: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, menţiunea privind împuternicirile persoanei semnatare.” Considerand restrictiile de calatorie impuse de pandemia de COVID-19, va rugam sa acceptati punerea la dispozitia operatorilor economici interesati a cerintelor tehnice cu acces limitat si prin alte metode decat cea de ridicare fizica de la sediul ASP, respectiv prin e-mail, fax, posta/curier. INTREBAREA NR.4: In cadrul cap. 15 din Anuntul de participare la pct. 11 din tabel, se solicita Dispunerea de echipament propriu de producere a blanchetelor - Declarație pe proprie răspundere, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. Pentru asigurarea concurentei, va rugam sa confirmati ca echipamentul propriu de producere a blanchetelor trebuie detinut doar de producatorii blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare furnizate si ca acest echipament nu trebuie detinut de catre ofertanti in cazul in care acestia nu sunt si producatorii acestor blanchete. INTREBAREA NR.5: In cadrul cap. 15 din Anuntul de participare la pct. 12 din tabel, se solicita Deţinerea dreptului de proprietate intelectuală asupra tuturor obiectelor protejate, legate de blanchetele cu tehnologii de personalizare - Declarație pe proprie răspundere, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. Va rugam sa confirmati ca in aceasta declaratie ofertantii trebuie sa certifice faptul ca detin dreptul de proprietate intelectuala asupra software-ului de personalizare. In cazul in care declaratia trebuie sa faca referire si la alte elemente, va rugam sa le mentionati.
Answer (13 May 2021, 09:34):
RĂSPUNS NR. 1: Nu se solicită utilizarea unui anumit model de acord de asociere. RĂSPUNS NR. 2: Termenul limită pentru depunerea ofertelor va fi prelungit cu 5 zile (potrivit prevederilor art. 34 alin. (4) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice). RĂSPUNS NR. 3: Întru evitarea riscurilor de securitate informaţională şi protecţia caracterului confidenţial al informaţiilor, Agenția Servicii Publice, respectând prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu acceptă altă metodă de obținere a cerințelor tehnice cu acces limitat în afară de cea indicată în Anunțul de participare. RĂSPUNS NR. 4: Ofertantul (prin asociere sau individual)participant la procedura de achiziție publică trebuie se dispună de echipament propriu de producere a blanchetelor. RĂSPUNS NR. 5: Confirmăm că operatorul economic trebuie să dețină dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor obiectelor protejate şi asupra tuturor elementelor care urmează a fi utilizate în procesul de producere a blanchetelor, inclusiv la personalizarea blanchetelor.
Date:
7 May 2021, 22:23
Question's name:
Solicitare de clarificari
Question:
INTREBAREA NR.1. Vă rugam sa ne explicați ce intelegeți prin ”Actul de utilizare a tehnologiilor de personalizare ” mentionat la art. 2.5. lit. e, dar și la art. 3.5. Se referă la licență, respectiv la documentul care acordă dreptul de utilizare asupra programelor și aplicațiilor software furnizate? INTREBAREA NR.2. Vă rugăm să ne explicați ce înseamnă ”Factura internațională de transport” menționată la art. 2.3. Poate fi vorba de scrisoarea de trasură? INTREBAREA NR. 3. Vă rugăm să fiți de acord cu completarea art. 2.13. cu mențiunea ”dar nu mai mult de 26 de luni de la momentul livrării” sau un alt termen, deoarece momentul personalizării și emiterii fiecărei blanchete este doar sub controlul Cumpărătorului, care poate allege să nu personalizeze un anumit lot în termenul contractual sau intr-o perioadă rezonabilă după încetarea contractului. Nestabilirea unei date limită de asigurare a garanției de la momentul livrării ar putea duce la ideea că vânzătorul rămâne obligat pentru totdeauna. INTREBAREA NR.4. La art. 6 din contract apare noțiunea de ”Complex” de a cărui funcționare și mentenanță este responsabil Vânzătorul. Vă rugăm să ne explicați ce anume înseamnă și ce cuprinde acesta. Este vorba de sistemul constituit din echipamente și aplicațiile software necesare? Puteți enumera componentele Complexului? INTREBAREA NR.5. Vă rugăm să clarificați ce documente doriți să primiți din partea Vânzătorului conform mențiunii de la art. 11.7 ”documentaţia tehnică folosită la fabricarea Bunurilor”.
Answer (13 May 2021, 09:36):
RĂSPUNS NR. 1: ”Actul de utilizare a tehnologiilor de personalizare ”reflectă de câte ori a fost aplicată tehnologia de personalizare a blanchetelor în perioada de referință, care este descrisă în cerințele tehnice cu acces limitat (pct. 8 din Anunțul de participare). RĂSPUNS NR. 2: Factura internațională de transport urmează a fi utilizată în depedență de tipul de transport cu care vor fi livrate blanchetele. Factura internațională de transport nu este scrisoare de trăsură. RASPUNS NR. 3: Nu se acceptă completarea pct. 2.13 din modelul contractului. RĂSPUNS NR. 4: Descrierea Complexului se regăseşte în cerințele tehnice cu acces limitat (pct. 8 din Anunțul de participare). RASPUNS NR. 5: Documentația tehnică trebuie să cuprindă următoarele: - designul documentului care indică amplasarea elementelor și metodelor de protecție descrise în cerințele tehnice pentru acest tip de document sau material. - în cazul utilizării elementelor și metodelor de protecție suplimentare (cu excepția celor specificate în Sarcinile Tehnice pentru acest tip de document), se indică locul amplasării și metodele de aplicare a acestora. - Prezentarea documentației tehnice a producătorului de hârtie specială pentru confecționarea pașapoartelor în scopul confirmării compoziției hârtiei utilizate. - Pentru cartelele pe suport de policarbonat este necesar să fie specificat numărul de straturi, cu descrierea elementelor de protecție în fiecare strat. - Prezentarea specificației tehnice a cipului electronic încorporat cu indicarea parametrilor tehnici specificați în cerințele tehnice pentru acest tip de document.
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".