+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 11.02.2021 10:44
to 19.02.2021 11:26
2
Bidding period
with 19.02.2021 11:26
to 24.02.2021 10:26
3
Auction
with 25.02.2021 14:00
to 25.02.2021 14:14
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 200 000 MDL
Period of clarifications: 11 Feb 2021, 10:44 - 19 Feb 2021, 11:26
Submission of proposals: 19 Feb 2021, 11:26 - 24 Feb 2021, 10:26

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Servicii de proiectare a Rețelei de gazoduct în or.Dondușeni
Information about customer
Title
PRIMARIA OR.DONDUSENI
Fiscal code/IDNO
1007601006793
Address
MD-5102, MOLDOVA, Donduşeni, or.Donduşeni (r-l Donduşeni), str.Independenței 49
Web site
---
The contact person
Full name
Miron Virgilia
Contact phone
+37369878164
Fax
---
Purchase data
Date created
11 Feb 2021, 10:44
Date modified
11 Feb 2021, 14:20
Achizitii.md ID
21036150
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Type of procedure
Request price offers (services)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
11 Feb 2021, 14:20
Question's name:
Intrebari
Question:
Ridicare topografica, verificarea si expertiza documentatiei de proiect va fi achitata de citre beneficiar?
Answer (11 Feb 2021, 16:43):
Bună ziua , pentru mai multe detalii vă rugăm respectuos să contacta-ți 078579999 ?
Date:
11 Feb 2021, 18:30
Question's name:
Schimbarea licitației electronice în licitaţie deschisă
Question:
Articolul 63, partea (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede că „Anumite contracte de achiziții publice de lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”. Mai mult, Articolul 7 din Regulamentul privind achizițiile de bunuri și servicii prin solicitarea ofertelor de preț aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10/10/2018 prevede că contractele de achiziții publice pentru achiziționarea de bunuri sau prestarea de servicii care nu pot face obiectul licitației electronice sunt aprobate de desfășurarea altor tipuri de proceduri de achiziții publice, respectiv licitație deschisă și limitată, negocieri cu publicarea prealabilă a unui anunț privind participarea și dialogul competitiv. Având în vedere faptul că la publicarea unei licitații pentru solicitarea de oferte de preț pentru achiziționarea de servicii pe platformă, nu este posibilă eliminarea funcției de „licitație electronică”, va trebui să anunțați o procedură de achiziție publică repetată, dar nu solicitând oferte de preț, ci prin efectuarea de licitații deschise. Este demn de remarcat faptul că, în acest fel, programul vă permite să utilizați licitația după bunul plac.
Answer (12 Feb 2021, 09:28):
Obiectul achiziției se reduce la executarea unui proiect de execuție cu denumirea “Servicii de proiectare a Rețelei de gazoduct în or.Dondușeni ”, precum este elucidat în actele procedurii de achiziție ( anunț de participare, caiet de sarcini, documentația de atribuire, DUAE ) .Conform, art.17 al Legii nr.131 din 03.2015 , autoritatea contractantă va aplica criterii proporționale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) capacitatea economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului. Conform, LEGE Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art.9 alin.7 ;i alin.8, unde se stipulează faptul că " Persoanei a cărei operă a fost înregistrată i se eliberează un certificat de modelul stabilit. În conformitate cu art. 5 alin. (2) şi cu alin. (1) al prezentului articol, acest certificat nu poate servi drept prezumţie a paternităţii. În caz de litigiu, instanţa de judecată poate recunoaşte înregistrarea drept prezumţie a paternităţii dacă nu se va dovedi contrariul.Totodată, conform Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, art.5 ali.1, lit. b) contractelor care au ca obiect servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decît cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţilor contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sînt integral remunerate de către autoritatea contractantă, iar preţul lor nu depăşeşte prețurile de pe piață sau se află în limitele acestora; .Însă, derularea procedurii cu folosința licitației electronice se automatizează de programă .Totodată, Autoritatea contractantă, în dependență de art.63 a legii sus-numite nu contractactează “proiectarea de lucrări”, ci în dependență de codul CPV- servicii de inginerie ( servicii de proiectare).
Date:
15 Feb 2021, 13:18
Question's name:
Intrebari (repetat)
Question:
Ridicare topografica, verificarea si expertiza documentatiei de proiect va fi achitata de citre beneficiar? ----VA RUGAM SA DATI UN RASPUNS IN SCRIS PE PLATFORMA, DE ALTFEL SE INCALCA PRINCIPIUL TRANSPARENTEI----.
Answer (16 Feb 2021, 08:30):
Bună ziua, ridicarea topografică, verificarea și expertizarea documentației de proiect vor fi achiatate de către beneficiar.
Date:
16 Feb 2021, 13:46
Question's name:
Cheltuieli
Question:
Rugam sa confirmati ca in cadrul acestei proceduri de achizitie, ofertantul nu trebuie sa includa in oferta sa financiara cheltuielile pentru ridicare topografica, verificarea si expertiza documentatiei de proiect.
Answer (16 Feb 2021, 14:22):
Da, confirmăm că nu trebuie să le includă, autoritatea contractantă le dispune de topografie, iar procedura de expertiză tehnică o vom efectua după finalizarea documentației tehnice .
Date:
16 Feb 2021, 14:00
Question's name:
Situatia financiara
Question:
Cerinta privind situatia financiara din anuntul de participare (pct. 15.9) - se accepta pentru anul 2019?
Answer (16 Feb 2021, 14:23):
Bună ziua, ultima, deci pe perioada anului 2020.
Date:
16 Feb 2021, 14:04
Question's name:
Studiul geo
Question:
Cheltuielile pentru studiu geo la fel nu le includem in oferta, respectiv vor fi achitate separat de beneficar?
Answer (16 Feb 2021, 14:24):
Bună ziua, studiul de geodezie nu trebuie de le inclus în ofertă .
Date:
16 Feb 2021, 15:17
Question's name:
Situatia financiara
Question:
Este o cerinta restrictiva de a solicita situatiile financiare pentru anul 2020 in masura in care potrivit alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie: pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2021). Solicitam sa acceptati situatia financiara si pentru anul 2019
Answer (16 Feb 2021, 15:42):
Pentru a Vă răspunde la această întrebare, este nevoie de a vă cunoaște statutul entității, fiindcă : În conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”: Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere: • Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat) • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau • Situațiile financiare complete (RSF1). Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mici au opțiunea de a prezenta la alegere: • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau • Situațiile financiare complete (RSF1). Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mijlocii și mari sunt obligate să prezinte: • Situațiile financiare complete (RSF1), concomitent și • Raportul conducerii și raportul auditorului. Organizațiile necomerciale prezintă: • Situaţiile financiare ale organizației necomerciale sau • Situațiile financiare ale reprezentanței entității nerezidente • Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 188 din 30.12.2014 Toate entitățile sunt obligate să atașeze Nota explicativă (în format PDF) la Situațiile financiare. Situațiile financiare se semnează obligatoriu de către administratorul (conducătorul, directorul) entității raportoare. În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie: • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2021); • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2021). Situațiile financiare se prezintă pe support de hârtie la organul teritorial de statistică sau online prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică. Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.
Date:
16 Feb 2021, 15:19
Question's name:
Studiul geo
Question:
In intrebarea de mai sus s-a avut in vedere studiul geo care se efectueaza in baza prospectiunilor inginero-geologice (nu cele topo-geodezice). Astfel, confirmati ca cheltuieli in acest sens nu le includem in oferta.
Answer (16 Feb 2021, 15:35):
Nu trebuie incluse.
Date:
16 Feb 2021, 17:03
Question's name:
Situatia financiara
Question:
Solicitam respectuos sa acceptati situatiile financiare si pentru anul 2019 intru asigurarea principiului tratamentului egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, prevazut de art. 7 litera h) din Legea 131.
Answer (17 Feb 2021, 11:26):
Menționăm conform datelor mai sus , că se accecptă, doar să corespundă conform statului entității.
Date:
16 Feb 2021, 18:59
Question's name:
Date inițiale necesare pentru elaborarea proiectului de execuție
Question:
La momentul semnării contractului, autoritatea contractantă va fi în măsură de a pune la dispoziție operatorului economic declarat câștigător toate datele inițiale necesare, inclusiv certificatul de urbanism pentru proiectare și avizul de racordare la rețele care se află pe teritoriul obiectului supus proiectării?
Answer (17 Feb 2021, 11:26):
Da.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".