1
Enquiry period
with 05.11.2020 16:33
to 13.11.2020 16:02
2
Bidding period
with 13.11.2020 16:02
to 20.11.2020 14:00
3
Auction
with 23.11.2020 14:00
to 23.11.2020 14:09
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 525 830 MDL
Period of clarifications: 5 Nov 2020, 16:33 - 13 Nov 2020, 16:02
Submission of proposals: 13 Nov 2020, 16:02 - 20 Nov 2020, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Tractor multifununctional cu Lama comunala, Cupa, Incarcator frontal, Remorca basculanta agricola cu oblon suplimentar
Information about customer
Title
Primaria Macaresti
Fiscal code/IDNO
1007601001846
Address
3632, MOLDOVA, Ungheni, s.Măcăreşti, sat. Macaresti, r-nul Ungheni
Web site
---
The contact person
Full name
Manciu Sergiu
Contact phone
023645236
Fax
---
Purchase data
Date created
5 Nov 2020, 16:33
Date modified
11 Nov 2020, 16:02
Achizitii.md ID
21030311
CPV
16700000-2 - Tractoare
Type of procedure
Request price offers (goods)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
image.pdf image.pdf
Bidding Documents
Documentul unic de achizitii european
11.11.20 15:50
image.pdf image.pdf
Bidding Documents
Caiet de sarcini pentru cererea ofertelor de pret
11.11.20 16:02
Date:
6 Nov 2020, 20:45
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Stimata autoritate in caetul de sarcini ati introdus modele concrete ceia ce e interzis prin lege. Lege prevede descrierea bunului nu denumirea sau modelul concret. pentru remorca ar fi coret, capacitate, garda la sol, numarul de punti si nici intrun caz 2 pts-5, sau incarcator frontal t 229, Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (3) Specificațiile tehnice pot preciza totodată dacă este necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală. (4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire. (5) La redactarea specificațiilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schiţelor şi descrierilor, autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. (7) Specificaţiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaţionale, pe reglementările tehnice şi normativele naţionale, după caz. (8) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încît să corespundă, atunci cînd este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi. (9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. (10) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național, în măsura în care sînt compatibile cu reglementările internaționale, specificațiile tehnice se formulează în unul din următoarele moduri: a) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale, incluzînd caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de exacți pentru ca ofertanții să poată stabili obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui contractul; b) făcînd trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare naționale/europene sau – în lipsa oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”; c) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale prevăzute la lit. a), făcînd trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele performanțe sau cerințe funcționale; d) făcînd trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) pentru unele caracteristici și făcînd trimitere la performanțele sau cerințele funcționale menționate la lit. a) pentru alte caracteristici. (11) În cazul în care o autoritate contractantă utilizează opțiunea prevăzută la alin. (10) lit. a) de a formula specificațiile tehnice în termeni de performanță sau cerințe funcționale, aceasta nu respinge o ofertă de bunuri, lucrări sau servicii conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează performanțele sau cerințele funcționale pe care le-a impus autoritatea respectivă. (12) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că bunurile, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sînt conforme cu: a) un standard naţional/european: b) o omologare tehnică naţională/europeană; c) o specificaţie tehnică comună; d) un standard internaţional; e) alte reglementări tehnice elaborate de organismele de standardizare europene. (13) Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. (14) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentaţia de atribuire, în măsura în care acestea sînt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. (15) În cazul în care intenționează să achiziționeze bunuri, lucrări sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, autoritatea contractantă are dreptul să solicite în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau condițiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că bunurile, lucrările sau serviciile corespund cerințelor solicitate, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) cerințele de etichetare se referă numai la criterii care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului; b) cerințele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv; c) etichetele sînt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia au dreptul să participe toate părțile interesate, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori și organizații neguvernamentale; d) etichetele sînt accesibile tuturor părților interesate; e) cerințele de etichetare sînt stabilite de o parte terță asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu exercită o influență decisivă. (16) În cazul în care nu impune ca bunurile, lucrările sau serviciile să îndeplinească toate cerințele de etichetare, autoritatea contractantă precizează cerințele de etichetare la care se face trimitere. (17) Autoritatea contractantă care impune o etichetă specifică acceptă toate etichetele care confirmă că bunurile, lucrările sau serviciile îndeplinesc cerințe echivalente. (18) În cazul în care operatorul economic demonstrează că, din motive care nu îi sînt imputabile, nu are nicio posibilitate de a obține eticheta specifică indicată de autoritatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, autoritatea contractantă acceptă și alte mijloace de probă adecvate, care includ un dosar tehnic al fabricantului, cu condiția ca operatorul economic în cauză să demonstreze că bunurile, lucrările sau serviciile pe care urmează să le furnizeze/ execute/presteze îndeplinesc cerințele de etichetare specifice sau cerințele specifice indicate de autoritatea contractantă. (19) În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (15) lit. b)-e), dar stabilește și cerințe care nu sînt legate de obiectul contractului, autoritatea contractantă nu solicită eticheta respectivă, dar definește specificațiile tehnice prin referire la specificațiile detaliate ale etichetei respective sau, dacă este necesar, la părțile acestora care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.
Answer (11 Nov 2020, 11:06):
Buna ziua. Noi ne cerem scuze.Noi am modificat caietul de sarcini.
Procurarea unui tractor multifunctional cu utilaje
Date:
11 Nov 2020, 12:37
Question's name:
Documentatia
Question:
Buna ziua, 1.Spuneti va rog, aveti nevoie doar de oferta de pret F4.2?? Alte documente vad ca nu ati mentionat.Va rog confirmati daca se cer si alte acte suplimentare. 2.Confirmati va rog concret data deschidererei ofertei. In anunt este indicat 20.11.2020 ora 11:00 iar aici pe pagina data 19.11.2020 ora 14:00. Va rog confirmati. Cu respect
Answer (11 Nov 2020, 13:12):
Buna ziua, aven nevoie doar de oferta de pret F4.
Procurarea unui tractor multifunctional cu utilaje
Date:
11 Nov 2020, 14:07
Question's name:
Ora deschiderii ofertei
Question:
2.Confirmati va rog concret data deschidererei ofertei. In anunt este indicat 20.11.2020 ora 11:00 iar aici pe pagina data 19.11.2020 ora 14:00. Va rog confirmati.
Answer (11 Nov 2020, 14:41):
Am modificat anuntul. Data deschiderii va fi 19.11.2020 ora 14:00
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".