1
Enquiry period
with 10.09.2020 13:26
to 22.09.2020 00:00
2
Bidding period
with 22.09.2020 00:00
to 25.09.2020 00:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 000 000 MDL
Period of clarifications: 10 Sep 2020, 13:26 - 22 Sep 2020, 0:00
Submission of proposals: 22 Sep 2020, 0:00 - 25 Sep 2020, 0:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Servicii de proiectare a soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC al MAI
Information about customer
Title
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Fiscal code/IDNO
1006601000473
Address
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 A
Web site
---
The contact person
Full name
Irina Vizir
Contact phone
022739368
Fax
---
Purchase data
Date created
10 Sep 2020, 13:26
Date modified
15 Sep 2020, 9:33
Achizitii.md ID
21028110
CPV
79900000-3 - Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
caiet de sarcini proiectare retele igc_fin (2).docx
Bidding Documents
10.09.20 13:26
duae_0 (1).doc
Bidding Documents
10.09.20 13:26
documentatia_standard_servicii.docx
Bidding Documents
10.09.20 13:26
anunt_de_participare.docx
Bidding Documents
10.09.20 13:26
Date:
15 Sep 2020, 09:33
Question's name:
Cerințele față de ofertanți
Question:
Autorizaţia de acces la informaţia clasificată Potrivit art.1 al.2 a Legii RM nr.163 din 09.07.2020 “privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie” prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special. Potrivit pct.5 a Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice aprobat prin HG RM nr.1176 din 22.12.2010 informaţiile din domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice sînt secretizate, ţinînd cont de importanţa pe care o au pentru interesele şi/sau securitatea Republicii Moldova şi de consecinţele ce s-ar produce ca urmare a pierderii sau divulgării lor neautorizate. Potrivit pct.11 a aceluiaş Regulament drept temei pentru secretizarea informaţiilor, elaborate/primite în cadrul activităţii de administrare, de producţie, ştiinţifice şi de altă natură a autorităţilor publice şi altor persoane juridice şi aplicarea parafei de secretizare pe purtătorii lor materiali, este corespunderea cu:1) prevederile articolelor 7 şi 8 din Lege; 2) Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat; 3) nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate. Astfel, din documentaţia de atribuire nu rezultă că obiectivul proiectat urmează a fi autorizat în mod special, iar informaţiile ce urmează a fi prelucrate de executanţi se atribuie la informaţiile cu acces limitat, conform Legii RM nr.245 din 27.11.2008 “cu privire la secretul de stat”, precum şi corespund pct.11 a Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice aprobat prin HG RM nr.1176 din 22.12.2010. Aceaste condiţii exclud necesitatea deţinerii autorizaţiei de acces la secretul de stat, valabilă pentru gradul de secretizare a informaţiilor necesare activităţii efectuate. Totodată, considerăm că pentru cazul în care beneficiarul va institui cerinţe specifice de confidenţialitate pentru documentaţia de proiect elaborată, operatorul economic şi/sau angajaţii admişi, va putea semna o declaraţie de propria răspundere de nedivulgare a informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul elaborarării documentaţiei de proiect. Prin urmare condiţia de eligibilitate inclusă la pct.13 subpct.8 din Anunţul de participare privind achiziționarea serviciilor de proiectare a soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC a MAI privind deţinerea de ofertant a autorizaţiei de acces la informaţia clasificată sau echivalentul acesteia, nu este prevăzută de lege şi urmează a fi exclusă din documentaţia de atribuire, conform art.15 al.1 lit.e, 17 al.1 şi 9 şi 41 al.1 a Legii RM nr.131 din 03.07.2015 “privind achiziţiile publice”.
Answer (15 Sep 2020, 16:58):
Vă aducem la cunoștință că, autoritatea contractantă nu a solicitat expres prezentarea Autorizație de acces la informația clasificată, dar și/ sau echivalentul acestuia ceea ce rezultă că, operatorul economic are posibilitatea de a prezenta orice alt document (declarație, demers, scrisoare de garanție etc.) prin care să confirme confidențialitatea informației.
Date:
16 Sep 2020, 16:12
Question's name:
Cerințele față de ofertanți
Question:
Potrivit art.CX al.9 a Legii RM nr.185 din 21.09.2017 “cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative” la data publicării prezentei legi, Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Potrivit art.4/1 al.1 lit.a a Legii RM nr.160 din 22.07.2011 “privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător” licență – act permisiv care învestește titularul cu drept de a desfășura un anumit gen de activitate, integral sau parțial, asupra căruia se răsfrîng criteriile de licențiere stabilite de prezenta lege. Potrivit art.12/1 al.2 a aceleiaş legi genurile de activitate supuse licențierii sînt stabilite exhaustiv în anexa nr. 1. Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este admisă doar prin modificarea şi completarea Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licențelor, expus în anexa nr. 1. Potrivit Anexa nr.1 la Legea RM nr.160 din 22.07.2011 activitatea de proiectare nu este activitate licenţiată. Prin urmare condiţia de eligibilitate inclusă la pct.13 subpct.5 din Anunţul de participare privind achiziționarea serviciilor de proiectare a soluțiilor de cablare structurată a sediilor IGC a MAI privind deţinerea de ofertant a licenţei în domeniu valabilă minimum 12 luni de la momentul desfășurării procedurii de achiziții, nu este prevăzută de lege şi urmează a fi exclusă din documentaţia de atribuire, conform art.15 al.1 lit.e, 17 al.1 şi 9 şi 41 al.1 a Legii RM nr.131 din 03.07.2015 “privind achiziţiile publice”.
Answer (18 Sep 2020, 11:08):
Îm documentația de atribuire s-a solicitat licența de activitate, însă ea se prezintă după caz: - dacă este valabilă; - și dacă, operatorul economic dispune de această licență. În cazul în care, operatorul economic nu dispune de licență de activitate, în conformitate cu prevederile alin. (3), art. 13 al Legii nr. 721/1996, cu modificările ulterioare, care stipulează că ,,sânt în drept să exercite activități de proiectare a construcțiilor, dirijare și verificare a lucrărilor de construcții, încercări de laborator, controlul intern al calității și gestionarea fondului construit specialiști atestați ca persoane fizice în nume propriu sau ca angajați ai agenților economici care desfășoară aceste activități”, prezintă doar documentele ce atestă personalul implicat în domeniul de proiectare, cerință stabilită în pct. 7 a tabelului care conține lista documentelor necesare a fi prezentate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".